מעקב אחר התקדמות בלימודים, הפסקת לימודים וחידושם

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ד

 

1.   דיון במהלך לימודי התלמיד

במקרים שיפורטו להלן יופסקו לימודיהם של התלמידים, בתכנית המב"ע  והן בתכנית ה-MSC:

 • לא השלימו התלמידים את חובותיהם בתוך תקופה שנקבעה בתקנות, או לא עמדו בתנאים שנקבעו להם ע"י מוסדות הפקולטה.
 • תלמידים אשר בתאריך 1.9 יירשמו להם 3 כשלונות או יותר בקורסי חובה, יופסקו לימודיהם.

ועדת הוראה רשאית להתנות את המשך הלימודים בעמידה בתנאים מסוימים או להורות על הפסקת לימודים.

תלמידים שלימודיהם הופסקו ביוזמת הפקולטה לא יוכלו לחדש לימודים או להירשם שוב ללימודים.

הודעה על הפסקת הלימודים איננה פוטרת את התלמידים מהמשך חובת תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייבים התלמידים לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

 

 

2.   הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

תלמידים המעוניינים להפסיק את הלימודים בפקולטה מיוזמתם, יודיעו על כך בכתב למדור תלמידים במרכז למרשם האוניברסיטאי
ולמזכירות הסטודנטים בפקולטה. בכל מקרה, אם לא נרשמו לקורסים במועד, הם ייחשבו כתלמידים שהפסיקו את הלימודים.

הודעת הפסקת הלימודים איננה פוטרת את התלמידים מהמשך חובת תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייבים התלמידים לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

מסגרת הזמן המירבית לסיום לימודים לקראת התואר השני, עפ"י נהלי האוניברסיטה, היא שנתיים. הפסקת לימודים  שמשכה עד שנה אחת, לא נכללת בתקופה זו.

 

 

3.   חידוש לימודים

תלמידים שהפסיקו לימודיהם ביוזמתם יוכלו לחדש לימודים בכפוף לנהלי האוניברסיטה:

תלמיד שלא נרשם לקורסים או הפסיק את לימודיו לפני שסיים 4-5 קורסים לפחות בהיקף של 8-10 ש"ס לפחות ולא ניגש לבחינות, לא יוכל לחדש את לימודיו בפקולטה. עליו להירשם כמועמד חדש ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש.
תלמיד שסיים 4-5 קורסים לפחות בהיקף של 8-10 ש"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש לימודים. תלמיד כנ"ל חייב בתשלום דמי חידוש הלימודים, וכן נדרש להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.
חידוש לימודים לתואר שני כפוף לנוהל התיישנות לימודים המפורט בהמשך. תלמיד המחדש לימודים מחוייב על פי מתכונת הלימודים הנהוגה בשנה שבה חידש לימודים.

תשומת ליבכם גם לנוהל התיישנות.

על התלמידים לשלם אגרת חידוש לימודים ויגישו בקשה בכתב באמצעות מזכירות הסטודנטים לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר (תשלום זה לא יוחזר גם אם בקשתם לחידוש לימודים לא תאושר). בקשתם לחידוש לימודים תידון בוועדת ההוראה או ע"י מי שהוסמך על-ידה. בשיקולי ועדת ההוראה תובא בחשבון גם עמידה בתנאי מסגרת הזמן המרבית לסיום הלימודים לקראת תואר. 

בעת חידוש לימודים התקנון ותכנית הלימודים שיחולו על התלמידים יהיו בהתאם לשנת הלימודים בה חידשו התלמידים את הלימודים.

 

 

4.   תנאי מעבר בין תכניות המוסמך

 • תלמידים המבקשים לעבור מתכנית מוסמך אחת לתכנית אחרת בלימודי המוסמך, יפנו בכתב לוועדת ההוראה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר.

  אישור המעבר כפוף לעמידה באחד מהתנאים האלה לפחות:
  • עמידה בתנאי הקבלה של התכנית אליה הם מבקשים לעבור.
  • סיימו בהצלחה את כל הקורסים בתכנית בה למדו בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. לרבות עמידה בתנאי
   ההתקדמות בלימודים בתכנית ובתנאי שלא עברו יותר מ-2 שנים מתחילת לימודיהם בתכנית. הנחייה זו חלה
   אך ורק על תכניות לימוד בהן חלה חובת הגשת עבודת גמר (תזה).  

    
 • משך לימודיהם של תלמידים כנ"ל לא יעלה על המועד הארוך מבין השניים:
  • משך הזמן הנדרש לסיום הלימודים בתכנית אליה עברו (לצורך כך נמנות גם השנים בהן למדו התלמידים בתכנית הקודמת).
  • שתי שנות לימוד מאז המעבר.

התנאים שפורטו לעיל חלים אך ורק על תלמידים פעילים בתכניות המוסמך. על תלמידים שהפסיקו לימודיהם ביוזמתם ומבקשים לחדשם - יחולו כללים אחרים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>