תקנון בחינות ועבודות

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ד

 

 1. כללי

  תכניות התואר השני בפקולטה לניהול פועלות בהתאם להענקת האקרדיטציה AACSB.  לכן תכניות התואר השני נערכות ומתנהלות עפ"י נהלים בינלאומיים של בתי הספר למנהל עסקים המובילים בעולם בהם מתקיימות בחינות במועד אחד בלבד.

  תלמידים רשאים לגשת לבחינה רק אם מילאו את כל חובותיהם בקורס. על התלמידים לעקוב אחר הפרסומים באתר הפקולטה ובלוחות המודעות המתייחסים למועדי הבחינות ולמיקומן.

  מלבד בחינות סוף קורס יידרשו התלמידים להיבחן גם בבחינות ביניים. בחינות אלה יתקיימו עפ"י שיקולם של המורים ובמועד שהם יקבעו. ככלל, אין בפקולטה מועדי ב' ותלמידים רשאים לגשת למועד בחינה אחד בלבד בכל קורס בו השתתפו. תלמידים שלחובתם ציון נכשל בקורס חייבים לשוב ולהירשם לקורס ולעמוד בדרישותיו.


   
 2. אפשרויות בחינה

  בקורסים בהם מתקיימת בחינת סוף סמסטר ייבחנו התלמידים באחת מהדרכים האלה:
  • 2.1   בחינת סוף הסמסטר
   על פי המועדים המפורטים באתר הפקולטה.
    

  • 2.2   מועד חלופי
   תלמידים יורשו לבחור באחד משני מועדי בחינה עוקבים בקורסים בהם השתתפו:
   • הנחיה זו מתייחסת לקורסים המוצעים פעמיים בשנה ואשר בכל אחד מהם מתקיימת בחינת סוף סמסטר.
   • המועד החלופי מיועד לתלמידים שנעדרו מהבחינה ואיננו מיועד לתלמידים שניגשו לבחינה ונכשלו או לתלמידים המבקשים לשפר ציון חיובי.
   • תלמידים שלא ניגשו לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר א' של שנה"ל יורשו להשתתף בבחינה בקורס זה בסוף סמסטר ב'.
   • תלמידים שלא ניגשו לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר ב' של שנה"ל יורשו להשתתף בבחינה בקורס זה בסמסטר הקיץ או בסמסטר א' של שנה"ל הבאה, במידה והקורס מוצע.
   • תלמידים שלא ניגשו לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר הקיץ של שנה"ל יורשו להשתתף בבחינה בקורס זה בסוף סמסטר א' של שנה"ל הבאה, במידה והקורס מוצע.
   • תנאי הכרחי להשתתפות בבחינת המועד החלופי הינו עמידה בכל מטלות הקורס (תרגילים, בחינת ביניים, עבודות וכו') פרט לבחינת סוף הסמסטר.
   • על תלמידים הבוחרים לגשת לבחינה במועד השני/העוקב חלה חובת בירור חומר הלימוד לבחינה, חובתם להירשם למודל של הקורס בסטטוס מועד עוקב. ציון הבחינה ייקבע ע"י מורה הקורס שבו נבחנו התלמידים. ואילו הציון הסופי ייקבע עפ"י הנחיות מורה הקורס בו השתתפו התלמידים בפועל.
   • ההסדר המאפשר לתלמידים לגשת לבחינת סוף הקורס בסמסטר העוקב חל אך ורק על קורסים בהם מתפרסם מועד בחינה באתר הפקולטה.
    (לשם הבהרה: בקורס אשר בסמסטר העוקב אין בחינה - אין אפשרות למועד חלופי).
   • על תלמידים הבוחרים שלא לגשת לבחינה במועד הראשון חלה חובת הבירור אם הקורס מוצע בסמסטר העוקב והאם מתקיימת בקורס זה בחינת סוף סמסטר.
   • תלמידים שהחליטו לא לגשת לבחינת סוף הקורס במועד המקורי או קיבלו ציון נכשל בבחינה (59 ומטה) לא יורשו להשתתף בקורסים המבוססים על הקורס הנ"ל. 
   • בקורסי בחירה המוצעים אחת לשנה בלבד לא יינתן מועד חלופי ולרשות התלמידים עומד מועד בחינה אחד בלבד. ניתן לגשת במועד הבא בו ניתן הקורס.
   • שיבוץ התלמידים לבחינה במועד החלופי ייעשה באופן הזה:
    • בקורס בו מלמד אותו מורה בשני סמסטרים עוקבים - ייבחנו התלמידים במועד החלופי אצל המורה שבשיעוריו השתתפו.
    • בקורס בו התחלף המורה בסמסטר העוקב יגשו התלמידים לבחינה במועד החלופי בקבוצה שיבחרו.
      
  • 2.3   מועד מיוחד

   נבצר מתלמידים להשתתף בבחינת סוף קורס מהסיבות המפורטות להלן, יגישו בקשה להשתתף בבחינת מועד מיוחד בצירוף מסמכים המאמתים את בקשתם, עד ל-14 יום מהתאריך המקורי של הבחינה ממנה נעדרו.

   לא יאושר מועד מיוחד לתלמידים הנעדרים מהבחינה עקב סיבות הנובעות מאילוצים של מקום עבודתם.
   בקשות חריגות שאינן מפורטות בסעיפים להלן יש להגיש בכתב בלווי מסמכים מתאימים לוועדת ההוראה, לא יאוחר מ-14 יום לאחר האירוע שבעטיו נעדרו התלמידים מהבחינה.
   קביעת מועד הבחינה היא בסמכותו של המורה ובתיאום עם מזכירות הסטודנטים. הבחינה תתקיים במהלך הסמסטר העוקב.
   תלמידים שוועדת ההוראה אישרה להם לגשת למועד מיוחד יקבלו הודעה של 10 ימים מראש לפני התאריך שנקבע למועד המיוחד.


   להלן מספר דגשים בכל הנוגע למועד מיוחד:
   • שירות מילואים (כפוף לתקנות האוניברסיטה) - הגשת הבקשה בצירוף המסמכים המאמתים לא יאוחר מ-14 יום מתום שירות המילואים.
   • היעדרות של תלמידות עקב לידה מבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
   • תלמידים אשר נעדרו מבחינה בשל מחלה והציגו אישור רפואי של 3 ימים לפחות אשר ניתן בסמוך לימי המחלה (כפוף לתקנות האוניברסיטה).
   • מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר.
   • קיום שתי בחינות באותו מועד במסגרת הפקולטה לניהול, לא מחייב את הפקולטה למועד נוסף. אחריות התלמידים לא לבחור 2 קורסים בהם הבחינה מתקיימת באותו מועד.
   • קיום שתי בחינות באותו מועד במסגרת הפקולטה לניהול - במקרים בהם מתקיימות שתי בחינות בו זמנית ואחת מהן ניתנת במסגרת התואר הראשון, בו מוצעים שני מועדים - על התלמידים להשתתף במועד הנוסף המוצע במסגרת התואר הראשון.

     
  • 2.4   בקורסי דקאן הנלמדים ע"י מרצים אורחים מחו"ל לא יינתן מועד מיוחד.

    
 3. סדרי בחינות

  הבחינות מרוכזות בתקופה של כ-4 שבועות בתום כל סמסטר ובקורסים המתקיימים במחצית הראשונה במהלך הסמסטר. מוצע כי בעת תכנון תכנית לימודים יתחשבו התלמידים במועדי הבחינות המתפרסמים אף הם באתר הפקולטה.
  • כל הבחינות מתקיימות פיזית, בקמפוס, למעט אם צויין אחרת בסילבוס הקורס.
  • תלמידים הבוחרים להיבחן במועד עוקב, משום שלא ניגשו לבחינה, מחובתם להרשם למודל של הקורס, בסטטוס מועד עוקב. המודל יהיה פתוח לצפייה בלבד.
   לפירוט נוסף - ראה נוהל מבחנים מקוונים   בחינות מקוונות - חוברת מידע לסטודנט
  • על התלמידים להציג בכניסה למבחן כרטיס נבחן (או שובר תשלום - הכל לפי הנחיות המרכז למרשם) ותעודה מזהה.
  • בבוקר הבחינה תפורסם על לוחות המודעות חלוקת הנבחנים לחדרים. התלמידים יכנסו לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
  • על התלמידים להגיע לבחינה כ-15 דקות לפני תחילתה. תלמידים שיאחרו מעבר ל-30 דקות לא יהיו זכאים להיכנס לחדר הבחינה.
  • תלמידים לא יורשו לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה ובחצי השעה האחרונה. במקרים חריגים, בהם אושר הדבר מראש, תותר היציאה בהתאם לאישור שקיבל התלמיד.
  • תלמידים שנכנסו לחדר הבחינה והחליטו לא להיבחן חייבים להישאר בחדר לפחות חצי שעה לאחר תחילתה. לאחר מכן יחזירו את מחברתם (אף אם היא ריקה) ואת השאלון. במקרה זה ידווחו להם ציון נכשל.
  • התלמידים נדרשים להישמע להוראות המשגיחים.
  • תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 214, טלפון 6409692, yeutz@post.tau.ac.il). זאת - גם אם בידם מצויים אבחונים קודמים.
   התאמות בבחינות ניתנות על-סמך חוות דעת של השירות הפסיכולוגי, בתיאום עם ועדת ההוראה. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.
  • התאמות בגין לקויות רפואיות - תלמידים הנזקקים להתאמות בבחינות מסיבות רפואיות מתבקשים לקרוא ולמלא את טופס הבקשה.
   לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר הנגישות.

    

 4. ​מועדי פרסום ציונים

  ציוני מבחנים יפורסמו תוך 10 ימים ממועד הבחינה.
  בבחינה אמריקאית הציונים יפורסמו תוך 7 ימים ממועד הבחינה.
  ציוני עבודות יפורסמו תוך שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה.


   
 5. נוהל עיון במחברת הבחינה וערעור על ציון הבחינה

  הפקולטה מאפשרת לתלמידיה לעיין במחברות בחינה, אם ע"י סריקת הבחינה והצגתה ב"מידע אישי לתלמיד" או ע"י עיון בבחינה עצמה - במקרה של בחינה חסויה (ראה להלן).

     *  הערעור ייבדק רק אם יכלול הפניות למקומות הספציפיים כולל הנמקה (לכל שאלה בנפרד)
         או לטעות בחישוב המספרי
  .
     
     הגשת הערעור מלווה בבדיקה מחודשת של הבחינה כולה, והציון יישקל מחדש.
   
  • 5.1    נוהל עיון וערעור על ציון בחינה לא חסויה:
   בתום מועד בחינות סוף הסמסטר ועם פרסום הציונים יוכלו תלמידים המעוניינים בכך, להזמין סריקה של מחברת הבחינה שלהם ולעיין בה באתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד" בכתובת: http://www.ims.tau.ac.il/tal.
   • הזמנת הסריקה תתאפשר רק לתלמידים שסידרו את שכר הלימוד שלהם.
   • תלמידים המעוניינים בכך יוכלו להגיש ערעור מנומק תוך חמישה ימים, לכל המאוחר, מיום סריקת מחברות הבחינה. הערעור ייעשה באמצעות מילוי טופס ממוחשב הנמצא באתר מידע אישי לתלמיד.
     
  • 5.2   נוהל עיון וערעור על ציון בחינה חסויה:
   חלק מהבחינות המתקיימות בפקולטה הן בחינות חסויות, בכפוף להחלטת מורה הקורס.
   לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מפגש של המורה/עוזר ההוראה עם התלמידים במועד שייקבע ויפורסם לידיעת התלמידים ע"י המורה/עוזר ההוראה.
   ניתן להגיש ערעור תוך חמישה ימים, לכל המאוחר, מיום חשיפת מחברת הבחינה.

    
  • 5.3  הגשת הערעור מבטלת אוטומטית את ציון התלמיד. המורה רשאי להעלות את הציון, להורידו או לא לשנותו. הציון שייקבע אחרי בדיקת הערעור יהיה סופי. 
    
  • 5.4  תוצאות הערעור מדווחות למחשב וניתנות לצפיה ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמידים חלה החובה להתעדכן.  
    
  • 5.5  תלמידים שלא יישמעו להוראות המורה/עוזר ההוראה בעת העיון במחברת, או שיעשה שימוש בבחינה בניגוד להוראות לעיל יינקטו כנגדם צעדים משמעתיים.
    
  • 5.6  לא ניתן לערער על בחינת ביניים שמשקלה בציון הסופי בקורס הינו 19% לכל היותר.
    
  • 5.7  נוהל בנוגע להתנהלות בעת חשיפת בחינות
   התלמידים יתעדכנו לגבי תאריך החשיפה ומיקומה על פי ההודעות הנשלחות במייל. השתתפות בחשיפה מחייבת את התלמידים להציג בפני המתרגל/מרצה תעודה מזהה. התלמידים יקבלו בכיתת החשיפה את שאלון הבחינה ומחברת הבחינה שלהם.
   לכיתת החשיפה ניתן להכניס כלי כתיבה בלבד או חומר עזר מקצועי אחר שהתיר המתרגל. תלמידים שיאחרו לא יוכלו להיכנס לחשיפה.

   חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק או לצלם את טופס הבחינה, או להוציא את טופס הבחינה מהחדר. צילום הבחינה או העתקתה מהווה עבירת משמעת.
   משך החשיפה יהיה מקסימום 60 דקות.  בתום החשיפה יחזירו התלמידים את כל הטפסים שהוגשו להם.  במהלך החשיפה יישמר שקט מוחלט בהתאם למקובל בהתנהלות בעת בחינה. 

    
 6. מדיניות שמירה על טווח ציונים

  בפקולטה נהוגה מדיניות שמירה על טווח ציונים בקורסי התואר השני. מרצה הקורס רשאי לקבוע אם הממוצע הנ"ל יחושב לגבי כל התלמידים בקורס, או לחילופין, להוציא מהחישוב מקרי קיצון (outliers) לפני ביצוע חישובי ההתפלגות (למשל להוציא מהחישוב 5% מהציונים הגבוהים ביותר ו-5% מהציונים הנמוכים ביותר בקורס, או לחילופין, להתחשב רק בציונים מ-50 ומעלה).

  עקרונות השיטה יחולו על כל קורסי התואר השני (למעט קורסים בהם מספר המשתתפים נמוך מ- 12 תלמידים) בין אם מתקיימת בקורס בחינה ובין אם נדרשו התלמידים בקורס להגיש עבודה מסכמת, פרוייקט או כל מטלה אחרת. מדיניות השמירה על טווח הציונים תיושם לגבי הציון הסופי בקורס.
  ​בהתאם לכך:
  •   ממוצע הציונים בקורסי הליבה* יהיה בטווח שבין 78 ל- 82.
  •   ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח שבין 83 ל- 87.
  •   ממוצע הציונים בקורסי פרויקט מסכם יהיה בטווח שבין 85 ל- 90.

  בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" מדיניות השמירה על טווח הציונים, בסמסטר א' תשפ"ד, תהיה כדלקמן:
  •   ממוצע הציונים בקורסי הליבה* יהיה בטווח שבין 80 ל- 84.
  •   ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח שבין 85 ל- 89.
  •   ממוצע הציונים בקורסי פרויקט מסכם יהיה בטווח שבין 87 ל- 92.

  ____________________
  * 
  רשימת קורסי החובה תחת סעיף זה היא בהתאם לרשימת קורסי החובה בתכנית ה-MBA. 


   
 7. תיקון ציון חיובי

  תלמידים המעוניינים לתקן ציון חיובי בקורס חובה או בקורס מתקדם יהיו חייבים להירשם שנית ולהשתתף בקורס בו הם מעוניינים לתקן את הציון.

  תלמידים יוכל להירשם לקורס/ים לצורך תיקון ציון חיובי בכל עת במהלך לימודיהם. בכל מקרה יירשם להם הציון האחרון שהשיגו (בכלל זה נל"ר או נכשל) בזיכוי מספר הי"ס.

  חזרה על קורס/ים אפשרית אם התלמידים טרם הגישו בקשה להכרה בסיום לימודיהם.   
 8. ערעור על הגשת עבודות

  תלמיד זכאי לערער על ציון של עבודה ובלבד שניתנה לו אפשרות לעיין בה טרם הגשת הערעור. התלמיד יגיש ערעור ענייני תוך 5 ימים מיום פרסום הציון. הערעור יוגש בכתב למזכירות היחידה על פי הנהלים הפנימיים של היחידה. המורה יהא חייב להשיב בכתב על הערעור תוך 10 ימים ממועד הגשת הערעור.
  לנוהל הגשת עבודות

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>