מעקב אחר התקדמות בלימודים, הפסקת לימודים וחידושם

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ג

 

1.   דיון במהלך לימודי התלמיד

תלמידים לא יורשו להמשיך את לימודיהם אם נזקפו לחובתם חמישה ציוני נכשל (ציון נכשל, שתוקן לציון 80 לפחות, ולאחר ניסיון אחד בלבד לשיפור ציון, לא ייכלל במנין הכשלונות) אלא אם כן פנו ביוזמתם לוועדת ההוראה, על פי הנוהל המקובל, וקיבלו ממנה היתר להמשך לימודיהם.

הוראות אלה חלות גם על לימודי ההשלמה בתכניות בהן יש לימודי השלמה.

הודעה על הפסקת הלימודים איננה פוטרת את התלמידים מהמשך חובת תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייבים התלמידים לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

במקרים שיפורטו להלן יופסקו לימודיהם של התלמידים:

 

 • בתכנית המב"ע  והן בתכנית ה-MSC:
 • היקף קורסי החובה נמוך מ-10 י"ס עד תום סמסטר ב'.
 • ממוצע קורסי לימודי החובה נמוך מ-75.
 • לא השלימו התלמידים את חובותיהם בתוך תקופה שנקבעה בתקנות, או לא עמדו בתנאים שנקבעו להם ע"י מוסדות הפקולטה (כולל אי מעבר בהצלחה של בחינת ידע מוקדם במתמטיקה).

ועדת הוראה רשאית להתנות את המשך לימודי התלמיד בעמידה בתנאים מסוימים או להורות על הפסקת לימודיו.

תלמידים שלימודיהם הופסקו ביוזמת הפקולטה לא יוכלו לחדש לימודים או להירשם שוב ללימודים ללא אישור ועדת הוראה, ובכל מקרה בעת רישום מחדש לתואר יוכרו ציונים בקורסי חובה של 75 ומעלה בלבד.

 

 

2.   הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

תלמידים המעוניינים להפסיק את הלימודים בפקולטה מיוזמתם, יודיעו על כך בכתב למדור תלמידים במרכז למרשם האוניברסיטאי ולמזכירות הסטודנטים בפקולטה. בכל מקרה, אם לא נרשמו לקורסים במועד, הם ייחשבו כתלמידים שהפסיקו את הלימודים.

הודעת הפסקת הלימודים איננה פוטרת את התלמידים מהמשך חובת תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייבים התלמידים לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

מסגרת הזמן המירבית לסיום לימודים לקראת התואר השני, עפ"י נהלי האוניברסיטה, היא שנתיים. הפסקת לימודים  שמשכה עד שנה אחת, לא נכללת בתקופה זו.

 

 

3.   חידוש לימודים

תלמידים שלמדו סמסטר אחד לפחות ולזכותם ציון "עובר" בקורס אחד לפחות באחת מתכניות הלימוד בתואר השני, הפסיקו את לימודיהם או שלימודיהם הופסקו ע"י רשויות הפקולטה ומעוניינים לחדשם, ישלמו אגרת חידוש לימודים ויגישו בקשה בכתב באמצעות מזכירות הסטודנטים לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר (תשלום זה לא יוחזר גם אם בקשתם לחידוש לימודים לא תאושר). בקשתם לחידוש לימודים תידון בוועדת ההוראה או ע"י מי שהוסמך על-ידה. בשיקולי ועדת ההוראה תובא בחשבון גם עמידה בתנאי מסגרת הזמן המרבית לסיום הלימודים לקראת תואר.

בעת חידוש לימודים התקנון ותכנית הלימודים שיחולו על התלמידים יהיו בהתאם לשנת הלימודים בה חידשו התלמידים את הלימודים.

 

 

4.   תנאי מעבר בין תכניות המוסמך

 • תלמידים המבקשים לעבור מתכנית מוסמך אחת לתכנית אחרת בלימודי המוסמך, יפנו בכתב לוועדת ההוראה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר.

  אישור המעבר כפוף לעמידה באחד מהתנאים האלה לפחות:
  • עמידה בתנאי הקבלה של התכנית אליה הם מבקשים לעבור.
  • סיימו בהצלחה את כל הקורסים בתכנית בה למדו בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. לרבות עמידה בתנאי ההתקדמות בלימודים בתכנית ובתנאי שלא עברו יותר מ-2 שנים מתחילת לימודיהם בתכנית.
   הנחייה זו חלה אך ורק על תכניות לימוד בהן חלה חובת הגשת עבודת גמר (תזה).

בכל מקרה חלה חובת עמידה בהצלחה בבחינת הידע המוקדם במתמטיקה לפני תחילת הלימודים בתכנית החדשה. 
 

 • משך לימודיהם של תלמידים כנ"ל לא יעלה על המועד הארוך מבין השניים:
  • משך הזמן הנדרש לסיום הלימודים בתכנית אליה עברו (לצורך כך נמנות גם השנים בהן למדו התלמידים בתכנית הקודמת).
  • שתי שנות לימוד מאז המעבר.

התנאים שפורטו לעיל חלים אך ורק על תלמידים פעילים בתכניות המוסמך. על תלמידים שהפסיקו לימודיהם ביוזמתם ומבקשים לחדשם - יחולו כללים אחרים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>