נהלי בחינות - החוג לחשבונאות - תשפ"ד

כללי

 1. במהלך הסמסטר מתקיימות בחינות ביניים ובחינות סוף סמסטר. לוח הבחינות לכל שנת הלימודים (שני הסמסטרים) מתפרסם באתר החוג.
 2. חלק מהבחינות בחוג הינן בחינות ממוחשבות. הבחינות מתקיימות בפקולטה באמצעות המחשבים האישיים של התלמידים.
 3. בקורס המוצע בשיתוף עם החוג לניהול, יחולו התקנות הנהוגות במסגרת החוג לניהול.

 

 

 

השתתפות בבחינות

 1. תלמיד ששמו דווח למזכירות ע"י מורה הקורס כמי שלא מילא את כל החובות האקדמיים של הקורס, איננו זכאי לגשת לבחינת הסיום.
 2. בעת הבחינה, על התלמיד להצטייד בכרטיס נבחן ותעודת זהות, או תעודה מזהה אחרת.
 3. חלוקת הנבחנים לכיתות הבחינה תפורסם בלוח המודעות ביום הבחינה, התלמיד ייכנס לכיתת הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
 4. על התלמיד לוודא ששמו מופיע ברשימת הנבחנים. במקרים מיוחדים יורשה תלמיד להיבחן על תנאי, וזאת לאחר שיחתום על הצהרה. תלמיד זה יפנה לאחר הבחינה למזכירות לברר את עניינו.
 5. על הנבחן בכיתת הבחינה לשבת במקום שיועד לו ע"י המשגיח, ולהישמע להוראותיו.
 6. כל מבחן הינו מבחן בחומר סגור,  דהיינו,  חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס, שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר. אלא אם כן הנחה המרצה באופן מפורש איזה מחומרי הלימוד מאושר בשימוש.
 7. תלמיד לא יורשה לצאת מכיתת הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה, ובחצי השעה האחרונה.
 8. תלמיד שנכנס לכיתת הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בכיתת הבחינה לפחות 30 דקות לאחר תחילתה ורק אח"כ יורשה לעזוב.
  במקרה כזה ידווח לתלמיד ציון נכשל.את מחברת הבחינה (אף אם היא ריקה) בצירוף השאלון יחזיר למשגיחה. בבחינה ממוחשבת תדווח היציאה בעל-פה למשגיח הנוכח בכיתה.
 9. בבחינות המוגשות במחברות: על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה, על התלמיד להימנע מכתיבה בעיפרון או בעט ירוק. כ"כ אין לכתוב בתחום השוליים.

 

 

השתתפות במועדי בחינות

במהלך שנה אקדמית, יתקיימו המועדי בחינות הבאים:

 1. בתום סמסטר א' (מועד א')
 2. בחופשת סמסטר א' ובתחילת סמסטר ב' (מועד ב')
 3. בתום סמסטר ב' (מועד א')
 4. במהלך חופשת הקיץ (מועד ב')
 5. בתום סמסטר קיץ יתקיימו שני בחינה, מועד א' ומועד ב' (בקורסים המוצעים בסמסטר קיץ).

 

להלן כללי ההשתתפות בבחינות* :

בקורסים המוצעים אחת לשנה -  בסמסטר א' או בסמסטר ב'
עומדים לרשות התלמיד שני מועדי בחינה עוקבים בלבד, מועד א' ומועד ב', המתקיימים בסוף אותו סמסטר.


בקורסים המוצעים בשני הסמסטרים (למעט בקורסי הסמינרים) :

התלמיד רשאי להיבחן בשני מועדים מתוך 4 מועדים עוקבים, בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו, ובכפוף למגבלות הללו:

 • תלמיד שבחר לממש את בחינת מועד ב' במועד השלישי או הרביעי (כלומר בסמסטר העוקב), באחריותו להתעדכן בחומר הנלמד, ולהשיב על שאלון הבחינה שיינתן ע"י המורה שלימד בסמסטר זה.
   
 • בקורסי הסמינרים: "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", "סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות" ו"סמינר בחשבונאות פיננסית", רשאי התלמיד לגשת לבחינות מועדי א' ו/או ב' אך ורק בסמסטר בו הוא רשום לקורס.

   

תלמיד ששירת שירות מילואים פעיל ביחידת שדה , יורשה להיבחן בשלושה מתוך ארבעה מועדים עוקבים. זאת, בכפוף לכללים הנהוגים לכלל התלמידים באוניברסיטה (בנושא שירות מילואים) . התלמיד מתבקש להגיש בקשה למזכירות החוג, מיד עם קבלת צו המילואים.​
 

שיפור ציון חיובי מותר רק במסגרת המועדים העומדים לרשות התלמיד כמפורט לעיל, קרי, בסמסטר בו נרשם לקורס. הציון יורכב מכלל מטלות הקורס כפי הקבוע בסילבוס הקורס.
אין לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס.
פעם אחת במהלך התואר כולו, תלמיד יוכל להגיש בקשה להבחן במועד שלישי לצורך שיפור ציון חיובי. בקשה כאמור תוגש דרך מזכירות החוג ותחייב אישור של ראש החוג. בקורסים המוצעים פעמיים בשנה, מועד הבחינה השלישי חייב להיות אחד מארבעת המועדים המוצעים ברישום לקורס. בקורס המוצע פעם בשנה יוצע המועד השלישי בשנת הלימודים העוקבת. אישור לשיפור ציון חיובי במסגרת מועד בחינה שלישי לא יינתן בקורסי הסמינר ובקורסי ההשלמה המוצעים במסגרת החוג לניהול.

תלמיד שלא עמד בהצלחה בבחינה במועדים שעמדו לרשותו, חייב ברישום מחדש לקורס, ועמידה בכל המטלות, לרבות בחינת ביניים, הגשת תרגילים ועבודות, ובכך יוכל לממש את זכותו להיבחן בשני מועדים נוספים. רישום שלישי לקורס מותנה באישור ראש החוג.

* כפוף לתקנון האוניברסיטה בנושא מועדי בחינה מיוחדים - חייב באישור ראש החוג לחשבונאות.

 

 

בחינות ביניים

מועדי בחינות הביניים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג לחשבונאות.

 

 

בחינת ביניים - מגן רשות ממוחשבת בקורסים:

 "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות" 

  "בעיות מדידה בחשבונאות"

 1. לבחינת הביניים מועד אחד בלבד, ורשאים לגשת אך ורק תלמידים הרשומים לקורס באותו סמסטר.
 2. בחינת הביניים בקורס זה הינה רשות, והציון בה יהווה ציון מגן. ציון בחינת הביניים ישוקלל בציון הסופי, רק אם שקלול זה יביא לשיפור בציון הסופי בקורס.
 3. לא ניתן לערער על ציון בחינת הביניים.
 4. ציון בחינת הביניים ישוקלל רק במועד הראשון של הבחינה הסופית אליו ייגש התלמיד.

בחינות הביניים בקורסי המסים בתואר

 1. בחינת הביניים תערך במסגרת השיעור ותארך כ-30 דקות.
 2. בבחינה תיבדק בקיאות התלמידים בפסקי הדין כפי שיפורסמו בתחילת הסמסטר.
 3. לא ניתן לערער על ציון בחינת הביניים.
 4. תלמיד שנכשל בבחינת הביניים לא יוכל להבחן בה שנית.
 5. תלמידים שייעדרו מבחינת הביניים (מכל סיבה שהיא) יידרשו לענות על שאלון נוסף (הזהה במהותו לבחינת הביניים) במועדי הבחינה הסופית, במקרה זה, המבחן יתקיים אחרי סיום הבחינה הסופית (משמעות הדבר היא פער זמן בין סיום הבחינה הסופית והתחלת בחינת הביניים).
  סטודנט שלא ניגש למבדק ביניים במהלך הסמסטר, מחוייב בביצוע המבדק במסגרת הבחינה הסופית הראשונה אליה הוא ניגש. כלומר, לא ניתן לגשת לבחינה הסופית במועד א', ולגשת למבדק הביניים במועד ב', או להיפך.
 6. ניתן להיבחן במבדק הביניים כפוף לסמסטר הלימודים בו רשום התלמיד, אין הרשאה לגרור את המבדק לסמסטר עוקב/שנה עוקבת.
 7. ​​התלמידים יבחנו אך ורק בקבוצות הלימוד אליה נרשמו, לא יאושר מעבר מקבוצה אחת לאחרת.
 8. ציון בחינת הביניים ישוקלל בכל אחד מהמועדים של הבחינה הסופית אליהם ייגש התלמיד (כולל שיפור ציון חיובי).

         ​​

בחינת ביניים ממוחשבת - מגן רשות בקורס:

"נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות"

 1. לבחינת הביניים מועד אחד בלבד, ורשאים לגשת אך ורק תלמידים הרשומים לקורס באותו סמסטר.
 2. ​​בחינת הביניים בקורס זה הינה רשות, והציון בה יהווה ציון מגן.
 3. לא ניתן לערער על ציון בחינת הביניים.
 4. ציון בחינת הביניים ישוקלל בכל אחד מהמועדים הסופיים אליהם ייגשו התלמידים.

 

סדרי בחינה מיוחדים

 1. תלמיד בעל לקויות למידה המבקש התאמות בבחינות חייב לעבור אבחון במסגרת דקאנט הסטודנטים (בנין מיטשל, חדר 222, טלפון: 6408505), גם אם בידיו מצויים אבחונים קודמים.
 2. תלמיד בעל לקויות למידה (עפ"י ההגדרה בסעיף 1) הזכאי לקבל הארכת זמן לבחינה, מתבקש להצטייד באישור מיוחד ממזכירות החוג בהגיעו לכיתת הבחינה.
 3. תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית, יגיש למזכירות החוג טופס התאמות רפואיות, בצירוף אישורים רפואיים עדכניים.הבקשה תופנה להחלטת רופא האוניברסיטה.
  ערעור על החלטת רופא האוניברסיטה ניתן להגיש במייל: appealscom@tauex.tau.ac.il.
 4. תלמיד הזכאי לסידורים מיוחדים, מתבקש לפנות למזכירות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.
 5. עולים חדשים ותלמידים ששפת האם שלהם איננה עברית:
  עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה. כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5 שנים. על העולים לחדש את האישור בתחילת כל סמסטר. האישורים יוצגו למשגיח/ה בכל בחינה לפני תחילתה
  ת
  למידים שנולדו בארץ ושפת האם שלהם איננה עברית, זכאים לתוספת רבע שעה לכל שעת בחינה בכל בחינה המתקיימת בשפה העברית.
 6. התאמות לתלמידות הרות ולתלמידות בטיפולי פוריות: עם הצגת אישור רפואי מתאים למזכירות החוג, זכאית תלמידה הרה לתוספת זמן בת רבע שעה לכל שעת בחינה, בבחינות אליהן תיגש במסגרת החוג לחשבונאות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>