הפסקה, חידוש והתיישנות לימודים- חוג לניהול- תשפ"ג

ועדת ההוראה של החוג לניהול תעקוב אחר הישגיהם של התלמידים בכל מהלך לימודיהם.
יאותרו תלמידים אשר ייכללו ברשימת מעקב בהתאם למאפייני "הפסקת הלימודים ביוזמת הפקולטה"  המפורטים בהמשך.
 

רשימת מעקב

רשימת המעקב תכלול תלמידים מסמסטר ב' של שנה א' ואילך, שקצב לימודיהם אינו מניח את הדעת, או  תלמידים שוועדת ההוראה החליטה לעקוב אחר הישגיהם בלימודים. ראש החוג יודיע לתלמיד על הכללתו ברשימה זו. ועדת ההוראה תסקור מידי סמסטר את הישגי התלמידים הנכללים ברשימה זו ותקבל החלטה בדבר:

 • ביטול הכללתם ברשימה עקב עמידתם בדרישות שהוצבו להם.
 • המשך הכללתם ברשימה ומעקב אחר התקדמותם.
 • הפסקת לימודיהם.

 

 

הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה/האוניברסיטה

תלמיד שיופסקו לימודיו לא יוכל לחדש לימודיו או להרשם מחדש לחוג לניהול.  (יוצא מכלל זה סעיף ד'- ראו פירוט בהמשך).
הודעה על הפסקת לימודים  אינה פוטרת את התלמיד מהמשך תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידת שכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

 

א. הפסקת לימודים בתום שנה א:

 1. תלמידים המסיימים שנה א, אשר לא נבחנו/ לא עברו בציון 60 לפחות בשני הקורסים: התנהגות ארגונית מיקרו* (1221.3103) וגם כלכלת עסקים א(1221.5119).
   
 2. תלמידים המסיימים שנה א, אשר לא נבחנו/ לא עברו בציון 60 לפחות באחד מהקורסים: התנהגות ארגונית מיקרו* (1221.3103) וכלכלת עסקים א* (1221.5119), וקיבלו ציון נמוך מ 75 בקורס הנותר.

  *הבהרות לסעיף א1 + א2:
  בקורסים: ה''א מיקרו וכלכלת עסקים א אשר מהווים תנאי מעבר לשנה ב'  יחול הכלל שלהלן:
  תלמיד שלא עבר בציון הנדרש ( לפי התנאים לעיל) את אחד או יותר משני המועדים שעמדו לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס - בשל כישלון בבחינה או היעדרות מהבחינה (מכל סיבה שהיא, לרבות סמיכות /חפיפה בבחינות או בגין מחלה) - ייחשב כתלמיד שלא עבר את הקורס כמתבקש. לכן, החלטת ועדת ההוראה על הפסקת הלימודים לתלמיד הינה תקפה ואין עוררין עליה.

  עבור תלמידי ניהול וכלכלה:  הקורס החופף לכלכלת עסקים א', לצורך הפסקת לימודים בלבד- הינו אחד מהקורסים הנלמדים בביה"ס לכלכלה: הקורס יסודות הכלכלה (1011.1102) או  הקורס ( 1011.2103) מיקרו  א'- קבלת החלטות כלכליות.

   

  עבור תלמידי ניהול ולימודי עבודה: הקורס החופף להתנהגות ארגונית מיקרו, לצורך הפסקת לימודים בלבד- הינו הקורס הנלמד בחוג ללימודי עבודה, הקורס : התנהגות ארגונית (1051.4010).

   
 3. תלמידים המסיימים שנה א' אשר קצב לימודיהם אינו מניח את הדעת, או תלמידים שוועדת ההוראה החליטה לעקוב אחר הישגיהם בלימודים.

 

ב. הפסקת לימודים בתום שנה ב ומעלה:

 1. תיבחן זכאותם להמשך לימודים של תלמידים המסיימים שנה ב, ולא קיבלו ציון עובר (60 לפחות) בכל קורסי שנה א ולפחות שלושה קורסי חובה בשנה ב.
 2. נכלל ברשימת המעקב, ועדת ההוראה החליטה כי הישגיו בלימודים לא שופרו במידה משביעת רצון.
 3. תלמידים  אשר קצב לימודיהם אינו מניח את הדעת, או תלמידים שוועדת ההוראה החליטה לעקוב אחר הישגיהם בלימודים.

 

 ג. הפסקת לימודים- כללי

 1. עבר התלמיד עבירה משמעתית והנהלת הפקולטה/מוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על השעייתו והפסקת לימודיו.
 2. נכשל 4 פעמים באותו הקורס (לרבות ציון/י נכשל בבחינה/ות הנזקפים לחובתו כתוצאה מהיעדרות בלתי מוצדקת.(

 3. צבר 15 כישלונות במהלך לימודיו לתואר הראשון בחוג לניהול (יודגש שכל כישלון בקורס, לרבות קורס שאותו עבר התלמיד במועד שני, שלישי, או רביעי, יילקח בחשבון במניין הכישלונות).
 4. תלמידים אשר קצב לימודיהם אינו מניח את הדעת, או תלמידים שוועדת ההוראה החליטה לעקוב אחר הישגיהם בלימודים.
   
 5. לא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן שנקבע לכך.

 

ד. הפסקת לימודים בגין אי מילוי חובות שפה

 1. כל התלמידים מחויבים לסיים את חובות השפה שלהם בעברית ובאנגלית עד תום שנה א' ולהגיע לרמת פטור:
  החוג מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ כך שלסטודנטים יש זמן לקבל פטור במהלך שלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב', וסמסטר קיץ. לא יינתנו הארכות נוספות גם אם בחוג השני ניתנת ארכה לסמסטר נוסף.
  ,תלמיד שלא מגיע לרמת פטור עד סוף שנה א' (כולל סמסטר קיץ), יופסקו לימודיו למשך סמסטר אחד לפחות, עד אשר יעבור את הבחינה/ות ויקבל פטור. מי שמשיג פטור במהלך הסמסטר הראשון של הפסקת הלימודים, יכול לאחר הצגתו, להגיש בקשה להמשך לימודים בסמסטר העוקב. יחד עם זאת, בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה של שני סמסטרים תידון לפי כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.​

 2. בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת פטור בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.

 

 

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

 • תלמיד שהחליט מיוזמתו להפסיק את לימודיו בחוג  חייב להודיע על כך בכתב למדור תלמידים, באגף רישום וקבלה ולמזכירות החוג. על תלמיד זה חלות התקנות האוניברסיטאיות המפורטות בחוברת "שכר לימוד והרשמה", הנשלחת לכל תלמיד עם משלוח פנקס התשלומים (תשומת לב התלמיד מופנית גם לסעיפים: חידוש לימודים, התיישנות לימודים, המפורטים בהמשך).
 • תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים בסמסטר מסוים, ייחשב כמי שהפסיק ללמוד. הודעה על כך תישלח לתלמיד ולאגף רישום וקבלה.התלמיד חייב לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.
 • תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, תקופה זו לא תימנה במנין שנות לימודיו לתואר. חידוש לימודים ייעשה על פי ההנחיות המפורטות בסעיף חידוש לימודים בהמשך.

 

 

חידוש לימודים

 • חידוש לימודים יעשה בהתאם לנהלי האוניברסיטה. בקשה לחידוש לימודים תידון בוועדת הוראה או על ידי מי שמוסמך על ידה.

 • תלמיד יגיש את הבקשה לחידוש לימודים באמצעות מזכירות החוג, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר. 

 • הבקשה כרוכה באישור שני חוגי הלימוד של התלמיד. חידוש לימודים כרוך בתשלום אגרת חידוש לימודים. תשלום זה לא יוחזר לתלמיד גם אם בקשתו לחידוש לימודים לא אושרה.

 • תלמיד שהפסיק לימודיו למשך 5 סמסטרים ויותר, יחוייב לעמוד בתנאי הקבלה של תלמיד חדש שיהיו נהוגים בעת חידוש הלימודים.

 

 

התיישנות לימודים 

 • תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שאינה עולה על 5 שנים - ועדת ההוראה של החוג, רשאית להכיר בקורסים שלמד, לצורך המשך לימודיו. ועדת ההוראה תתייחס, בין היתר, להישגיו של התלמיד בעבר.
 • אם תקופת ההפסקה עולה על 5 שנים, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שלמד. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה להכיר בקורסים מסוימים על-פי שיקוליה ובתנאי שהתלמיד השיג בקורס ציון "טוב" לפחות. החלטת הוועדה במקרים אלה טעונה אישור הרקטור או סגנו.
 • בכל מקרה של חידוש לימודים יחויב התלמיד במלוא תכנית הלימודים הנהוגה בזמן החידוש.​
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>