חובות אקדמיות והקוד האתי - תשפ"ג

א. תוכן העניינים

 

 1. נוהל כללי
 2. הקוד האתי
 3. חובת עברית / אנגלית
 4. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 5. התכנית "כלים שלובים"
 6. חובת לימוד קורס בשפה האנגלית
 7. הגשת עבודה סמינריונית - טוהר הגשת עבודה

 

1. נוהל כללי

 

חובות התלמידים בקורסים השונים ייקבעו על ידי המורים, ויופיעו בסילבוס הקורס. בדרישות הקורס ייכללו בין היתר: נוכחות בשיעורים, השתתפות בשיעורים, הגשת תרגילים ועבודות בית, השתתפות בפרויקטים ובעבודות שדה בהנחיית המורה, וכן עמידה במבדק ביניים (במידה ומתקיים) ובבחינת סיום הקורס.·         

 • המורה רשאי לאסור על תלמידים המאחרים להיכנס לשיעור.
   
 • המורה רשאי לקבוע שיעורי/תרגילי השלמה ולחייב את התלמיד להשתתף בהם, וזאת בהתאם לנהלי החוג.
   
 • תלמיד חייב בעמידה במטלות הקורס במועדים ובתנאים שנקבעו על-ידי המורה, ואשר פורטו בסילבוס.
   
 • נעדר התלמיד או לא מילא את חובות הקורס, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד אינו זכאי להיבחן.
   
 • עבודה המוגשת במסגרת הלימודים תימסר בשני עותקים מודפסים (אלא אם כן פורסם אחרת). באישור המורה, יוחזר עותק אחד לתלמיד, לאחר פרסום הציון.
   
 • תלמיד החוזר על קורס, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן אושר אחרת  על ידי מורה הקורס.
   
 • בהמשך (סעיף 7) נושא "הגשת עבודה סמינריונית – טוהר הגשת עבודה", מתייחס גם להגשת תרגילים, עבודות בנושאים השונים וכן לבחינות.

 

2. הקוד האתי

 

בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצועות הניהול בכלל ומקצוע ראיית החשבון בפרט. על התלמידים לפעול תמיד לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

כל תלמיד- בתחילת לימודיו - מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.

הקוד האתי יופיע במסך העבודה ברישום ("בידינג") ויחתם בחתימה וירטואלית.

 

 

3. חובת עברית / אנגלית

 

תלמידים המחויבים לעמוד בהצלחה בחובת שפה עברית ו/או אנגלית, יסיימו חובה זו ויגיעו לרמת פטור  עד תום שנה א' ללימודיהם.
יצויין כי החוג מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ, כך שהעמידה בחובה מתארכת לשלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב', וסמסטר קיץ. לא יינתנו הארכות נוספות.
סטודנט שלא מגיע לרמת פטור עד סוף שנה א' (כולל סמסטר קיץ), יופסקו לימודיו למשך סמסטר אחד לפחות, עד אשר יעמוד בבחינה/ות בהצלחה ויקבל פטור. סטודנט המשיג פטור במהלך הסמסטר הראשון של הפסקת הלימודים, יכול לאחר הצגתו, להירשם מיד להמשך לימודים בסמסטר העוקב.

בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה של שני סמסטרים תידון לפי כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.

 

4. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

 

תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות, מחויבים להשתתף בארבע שעות מחקר במסגרת המעבדה ההתנהגותית בפקולטה לניהול, במהלך שנת הלימודים הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות". 

תלמידי שנה א' ישותפו במחקרים האקדמיים המבוצעים על ידי חוקרים ומרצים בפקולטה. כל מחקר שבו משתתפים הסטודנטים מעניק להם נקודות קרדיט (בערך נקודת קרדיט לכל דקת השתתפות במחקר). על התלמידים לצבור 240 נקודות קרדיט כאלו (כלומר להשתתף במחקרים שאורכם המצטבר כ- 4 שעות). 

רישום התלמידים למעבדה ההתנהגותית מתבצע ע"י מזכירות החוג.  בתחילת שנת הלימודים נשלח לכל אחד מהסטודנטים מייל ובו פרטי המשתמש (שם משתמש וסיסמה) למערכת המחקרים. תלמיד שלא קיבל מייל חייב לפנות למנהל המעבדה להסדרת קבלת שם משתמש וסיסמה. 

הרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית.
הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים: -http://recanati-tau.sona-systems.com/

עם פרסום מחקר מופץ מייל לסטודנטים, המזמין אותם להירשם למחקר ולבצע אותו. באופן זה מוענקת לכל הסטודנטים הזדמנות שווה להירשם למחקרים, ולזכות בנקודות הקרדיט שהם מעניקים. השיטה היא שיטת "כל הקודם (להירשם) זוכה" (בנקודות הקרדיט). 
שימו לב: ההזמנה להשתתף במחקרים מופצת למייל האוניברסיטאי. אם אתם משתמשים בחשבון מייל אחר עליכם לוודא שהחשבון האוניברסיטאי שלכם מופנה אליו (Forward). 

על מנת לשמור על הפרטיות של משתתפי המחקרים, נעשה שימוש בקוד ייעודי – מספר SONA –  שהחוקרים מזהים באמצעותו את המשתתפים. במייל הראשוני מהמערכת יקבל כל סטודנט את מספר ה- SONA שלו, אשר ישמש לזיהויו במחקרי המעבדה. בכל מקרה של אובדן מספר זה – יש לפנות למנהל המעבדה, איתי לינזן, במייל itailinzen@mail.tau.ac.il

על הסטודנטים להשתתף במחקרים בצורה רצינית ומעמיקה ולהקדיש לכך את הזמן והקשב הראויים. בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר:

 אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית.

אישור על השתתפות במחקרים מקוונים ניתן באמצעות קוד רנדומלי שניתן בתום כל ניסוי. באחריות הסטודנטים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר. 
כאמור לעיל, השלמת צבירת נקודות הקרדיט הינה דרישת קדם לקורס דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות. 
באחריות כל סטודנט שהשתתף במחקר לוודא כי נקודות הקרדיט עבור המחקרים שהשתתף בהם נרשמו לו במערכת ניהול המחקרים (מומלץ לבדוק בתום כל מחקר). סטודנט שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו במערכת, יפנה למנהל המחקר (שם וכתובת מייל שלו/ה מופיעים תמיד בהזמנה למחקר). 

בכל שאלה ניתן לפנות למנהלת המעבדה ההתנהגותית, איתי לינזן בכתובת itailinzen@mail.tau.ac.il

 

 

5. תכנית "כלים שלובים"

 

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים באוניברסיטת תל-אביב, להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".

"כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים בתחומים שונים. מטרתה להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים תוך חשיפתם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

 

קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות:

"מזרח" = קורסים מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

"מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי, מורחב, דו-חוגי, משולב).

מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.  

 

הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט, במידע האישי לסטודנטים, בשיטת כל הקודם זוכה. ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.

 

סמסטר א': הרישום המקוון (דרך מערכת בידינג) יתבצע בשני מקצים:  

מקצה 1 – 13/9/22בשעה 11:00 עד 15/9/22 בשעה 10:00.

מקצה 2 – 21/9/22 בשעה 11:00 עד 29/9/22 בשעה 10:00.

 

מ-20/10/22 ועד ה-3/11/22 ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

 

סמסטר ב':  הרישום יתבצע באותו אופן כמו בסמסטר א'. פרסום המועדים המדויקים יימסר בהמשך.

 

מידע על הקורסים המוצעים בתשפ"ג יפורסם באינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": www.core.tau.ac.il לקראת סוף חודש יולי 2022.

חובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים. הקורסים יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, אך אינם משתקללים בציון הסופי לתואר.

 

הכרה במילואים או בפעילות חברתית התנדבותית 

סטודנט הלומד לקראת תואר הראשון (תואר ראשון מלא) יהיה זכאי להגיש בקשה להכרה בשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו בעבור פעילות חברתית וקהילתית ובהתאם לכללי האוניברסיטה המופיעים באתר דקאנט הסטודנטים.

בחוג לחשבונאות יינתן קרדיט אקדמי על חשבון קורס בהיקף 2 ש"ס מחובת "כלים שלובים" בלבד.

פרטים מלאים על הקריטריונים המזכים בהכרה בגין מילואים או פעילויות חברתיות התנדבותית מופיעים באתר היחידה למעורבות חברתית שבדקאנט הסטודנטים >>>

 

6.  חובת לימוד קורס בשפה האנגלית

   כל תלמיד הלומד במסגרת דו-חוגית מחויב ללמוד קורס אחד באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים

   אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה להוראת שפות).

 • הקורס יהיה בהיקף 2 ש"ס לפחות.
 • הבחינה הסופית בקורס תהיה גם היא בשפה אנגלית.
 • קורסי MOOC בשפה האנגלית הנלמדים במסגרת "כלים שלובים" אינם מהווים תחליף לקורס באנגלית.
 • לא ניתן לסגור את התואר לתלמידים שלא עמדו בחובה זו.
 • החובה הלימודית חלה על כל תלמיד שהחל לימודיו משנה"ל תשע"ט ואילך עפ"י הפירוט הבא:

התחילו לימודים בשנה"ל:

 

מסלול דו-חוגי


מסלול לבעלי תואר אקדמי

תשע"ט/תש"פ

חייב בקורס אחד במסגרת החוג המקביל

 

 

 

תשפ"א

חייב בקורס אחד במסגרת חשבונאות

 

חייב בקורס אחד במסגרת חשבונאות

 

תשפ"ב

ואילך

חייב בקורס אחד במסגרת חשבונאות ובקורס אחד במסגרת החוג המקביל

 

חייב בקורס אחד במסגרת חשבונאות

 

 

 

7. הגשת עבודה סמינריונית – טוהר הגשת עבודה

 

אוניברסיטת תל-אביב מקפידה על טוהר העבודות (בהתאם לקוד האתי). הונאה או רמייה או העתקה בעבודה אקדמית עלולה לגרור אחריה עונשים חמורים - החל מפסילת העבודה וכלה בהרחקה ממושכת מלימודים. יש להקפיד על הכללים המפורטים להלן ובמקרה של ספק יש להיוועץ במורים להם מוגשת העבודה.

 • העבודה תוגש במועד שייקבע על ידי המורה.
 • העבודה צריכה להיות כולה פרי עבודה אישית. התלמיד אחראי לכל הכתוב בעבודה - לדיוק, למקוריות ולאמיתות הנתונים.
 •  אסור לכלול בעבודה חלקים שנלקחו מעבודה של אחר או שלא נעשו כולם או מקצתם על ידי כותב העבודה ללא ציון מפורש של המקור, במגבלות המפורטות להלן

        

ציטוט מפרסום כלשהו חייב להיעשות בהבלטה, תוך הפניה מדויקת למקור שממנו נלקח הציטוט ולמיקומו של הציטוט במקור זה. ההפניה תיעשה בהתאם לכללים המקובלים בתחום הדעת שבו מדובר (כגון בסוגריים לאחר הציטוט, בהערת שוליים או הערת סיום או בכל דרך אחרת המקובלת בתחום). הדברים אמורים גם בציטוט של מילים ספורות או חלקי משפטים, וכן לתרשימים, לוחות, צילומים, קטעי וידאו או אודיו או כל מתכונת אחרת של שימור מידע.

 

למען הסר ספק יודגש כי העתקה של מילים או משפטים או קטע ממאמר, ספר, עבודה אקדמית, או מאתר אינטרנט כלשהו, ללא הבלטה ראויה וציטוט המקור מהווים הפרה מהותית של הקוד האתי. תלמידים שיימצאו אשמים בהפרת הקוד האתי צפויים לעונשים חמורים לרבות הרחקה מהחוג.

 

בנוסף, מכיוון שמקצוע ראיית החשבון מחייב אמינות ויושרה, בכל מצב של הפרת הקוד האתי, תישקל פניה למועצת רואי חשבון בישראל תוך הבאה לידיעתם את מעשה ההפרה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>