חובות אקדמיות- ניהול - תשפ"ד

 1. נוהל כללי

 2. קוד אתי

 3. הגעה לרמת פטור בעברית ובאנגלית עד תם שנה א'

 4. חובת לימוד קורס בשפה האנגלית במסגרת תכנית הלימודים

 5. מעקב אחר הישגים בלימודים

 6. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

 7. התכנית "כלים שלובים"

 8. מבחן מקוון/מבחן בית - שמירה על טוהר הבחינות

 9. קורס חובה- במינר מחקר אמפירי

 10. הגשת עבודה- טוהר הגשת עבודה

 

 

 1. נוהל כללי ​

  • חובות התלמידים בקורסים השונים ייקבעו על ידי המורים, ויתפרסמו בסילבוס הקורס. בדרישות הקורס ייכללו בין היתר: נוכחות בשיעורים, השתתפות בשיעורים, הגשת תרגילים ועבודות בית, השתתפות בפרויקטים ובעבודות שדה בהנחיית המורה, וכן עמידה במבדק ביניים (במידה ומתקיים) ובבחינת סיום הקורס.       
  • לעיתים, בשל אילוצי מערכת שונים, יקבעו מועדים בהם תדרשו להגיע לבחינות/תגבורים/שיעורי השלמה וכיו"ב בימי שישי בין השעות 8:00-14:00.
   במועדים אלו יתכן והנוכחות תהיה חובה. על התלמידים להיערך בהתאם. הודעה בנושא תפורסם מראש באמצעות הידיעון/המודל.
  • מדיניות חלוקה לקבוצות - החלוקה נעשית על ידי הצוות האקדמי בפקולטה ולא באופן עצמאי על ידי התלמידים. במקרים חריגים אפשר לפנות לממונה על שוויון ומגדר בפקולטה, ד"ר דותן פרסיץ במייל
  • המורה רשאי לאסור על תלמידים המאחרים להיכנס לשיעור.
  • תלמיד חייב בעמידה במטלות הקורס ובמועדים שנקבעו על-ידי המורה.
  • אם התלמיד נעדר  או לא מילא את חובות הקורס, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד אינו זכאי להיבחן. תדווח לתלמיד הערת יומן וציון 240.
  • תלמיד החוזר על קורס, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן אושר אחרת ע"י מורה הקורס הנוכחי.
  • תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס הוא קבלת ציון עובר בבחינה (60 לפחות). זאת, בנוסף לתנאים המפורטים ע"י המרצה בסילבוס.
  • עבודות ופרויקטים שהותר להגישם לאחר סיום הקורס, יוגשו במועד שנקבע ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום הקורס. תאריך מדויק להגשת העבודה יפורסם בסילבוס הקורס.
  • " טוהר הגשת עבודה / טוהר בחינות",-( סעיף 8,10), מתייחס גם להגשת תרגילים, עבודות בנושאים השונים , עבודה סמינריונית וכן לבחינות.
  • הגשת עבודה לאחר תום שנת הלימודים כרוכה בתשלום, ראה הוראות שכ"ל.
  • כל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים חייבת להימסר בשני עותקים מודפסים. באישור המורה, יוחזר עותק אחד לתלמיד, אחרי פרסום הציון.
  • הלימודים לקראת התואר הראשון  בחוג לניהול הוא 3 שנים (6 סמסטרים)
 2. ​הקוד האתי

  בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצועות הניהול. על התלמידים לפעול תמיד לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.
  כל תלמיד- בראשית לימודיו - מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.
  הקוד האתי יופיע במסך העבודה ברישום (בידינג) ויחתום בחתימה וירטואלית.

   
 3. הגעה לרמת "פטור" עד תם שנה א' -  בעברית ובאנגלית

  כל תלמיד חייב לסיים את חובות השפה בעברית ובאנגלית עד תום שנה א' ולהגיע לרמת פטור.

  החוג לניהול מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ, כך לתלמיד יש זמן לקבל פטור במהלך 3 סמסטרים – סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.  לא יינתנו הארכות נוספות גם אם בחוג השני ניתנת ארכה לסמסטר נוסף.

  תלמיד  שלא מגיע לרמת "פטור" עד סוף שנה א' (כולל סמסטר קיץ), יופסקו לימודיו למשך סמסטר אחד לפחות, עד אשר יעבור את הבחינה/ות ויקבל פטור. תלמיד שיקבל  פטור במהלך הסמסטר הראשון של הפסקת הלימודים, יוכל לאחר הצגתו, להגיש בקשה להמשך  הלימודים  בחוג לניהול בסמסטר העוקב. יחד עם זאת, בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה של שני סמסטרים  תידון לפי כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.

   

 4.  חובת לימוד קורס  בשפה האנגלית במסגרת תכנית הלימודים

       
  תלמיד שהחל לימודיו לפני שנה''ל תשפ''ב  חייב בקורס אחד בלבד במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים .בחוג לניהול מוצע הקורס Fundamentals Of Strategy , הניתן באנגלית כקורס חובה
       בתכנית הלימודים.(אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה להוראת שפות).לימוד הקורסים באנגלית יהווה תנאי להשלמת החובות לתואר.  בקורסים אלו שפת הלימוד           היא אנגלית וכן כל הבחינות והמטלות אף הן באנגלית.​

       תלמיד שהחל לימודיו משנה"ל תשפ"ב, חייב ללמוד שני קורסים באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים.​

  • במסלול דו-חוגי: קורס אחד באנגלית במסגרת החוג לניהול וקורס אחד במסגרת החוג המקביל.
   במסגרת החוג לניהול מוצע קורס החובה:   
      Fundamentals Of Strategy  (1221.3304)
  • תלמיד ניהול- משפטים: קורס אחד בלבד באנגלית הנלמד במסגרת החוג לניהול.
   במסגרת החוג לניהול מוצע קורס  החובה:
     Fundamentals Of Strategy  (1221.3304)
  • הקורס יהיה בהיקף 2 ש"ס לפחות.
  • קורסי MOOC בשפה האנגלית הנלמדים במסגרת "כלים שלובים" אינם מהווים תחליף לקורס באנגלית.

    
 5. מעקב אחר הישגים בלימודים 

  ועדת ההוראה של החוג לניהול תעקוב אחר הישגיהם של התלמידים בכל מהלך לימודיהם, וזכאית להפסיק את לימודיהם תלמידים שלא יתקדמו בלימודים בקצב סביר. על כל תלמיד לקרוא בעיון מהם התנאים להפסקת הלימודים ביוזמת הפקולטה.

   

 6. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית 

  לאורך השנה האקדמית הראשונה ללימודיהם, משתתפים תלמידי שנה א' במחקרים במסגרת המעבדה ההתנהגותית. מחקרים אלו הם מחקרים אקדמיים המבוצעים על ידי חוקרים ומרצים בפקולטה. כל מחקר שבו משתתפים התלמידים מעניק להם נקודות קרדיט (בערך נקודת קרדיט לכל דקת השתתפות במחקר), וכל סטודנט מחויב לצבור 240 נקודות קרדיט כאלו (כלומר להשתתף במחקרים שאורכם המצטבר כ- 4 שעות, בשני הסמסטרים של שנה א'). 
   

  ההרשמה למחקרים והמעקב אחר צבירת נקודות הקרדיט נעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית – SONA: http://recanati-tau.sona-systems.com/  
   

  בתחילת שנת הלימודים נשלח לכל אחד מהתלמידים בשנה א' מייל ובו פרטי המשתמש שלו למערכת זו (שם משתמש וססמה). באחריותו של תלמיד שלא קיבל מייל זה לפנות למנהל המעבדה על מנת להסדיר קבלת שם משתמש וסיסמה, להתחיל להשתתף במחקרים ולצבור נקודות קרדיט.


  בכל פעם שבה מתפרסם מחקר, מופץ לכל התלמידים מייל, המזמין אותם להירשם למחקר ולבצע אותו. באופן זה מוענקת לכל התלמידים הזדמנות שווה להירשם למחקרים, ולזכות בנקודות הקרדיט שהם מעניקים, והשיטה היא שיטת "כל הקודם (להירשם) זוכה" (בנקודות הקרדיט).
  שימו לב: ההזמנה להשתתף במחקרים מופצת למייל האוניברסיטאי, לפיכך אם אתם משתמשים בחשבון מייל אחר עליכם לוודא שהחשבון האוניברסיטאי שלכם מופנה אליו (Forward).

  על מנת לשמור על הפרטיות של משתתפי המחקרים, נעשה שימוש בקוד ייעודי – מספר SONA – שהחוקרים מזהים באמצעותו את המשתתפים. במייל הראשוני מהמערכת יקבל כל סטודנט את מספר ה- SONA שלו, והוא ישמש לזיהוי שלו במחקרי המעבדה. לכן – שמרו את המייל הראשון שתקבלו ממערכת ה- SONA במקום נגיש!

  בכל מקרה של אובדן מספר זה – יש לפנות אלי במייל itailinzen@mail.tau.ac.il (במערכת שלנו אין אפשרות לבקש איפוס ססמה עצמאי, עליכם לכתוב מייל ובו גם תעודת הזהות שלכם, ואאפס עבורכם את הססמה).

  על התלמידים להשתתף במחקרים בצורה רצינית ומעמיקה ולהקדיש לכך את הזמן והקשב הראויים. בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר.

  באחריות כל סטודנט שהשתתף במחקר לוודא, כי נקודות הקרדיט עבור המחקרים שהשתתף בהם נרשמו לו במערכת ניהול המחקרים (מומלץ לבדוק בתום כל מחקר). סטודנט שהשתתף במחקר ונקודות הקרדיט לא עודכנו במערכת, יפנה למנהל המחקר (שם וכתובת מייל שלו/ה מופיעים תמיד בהזמנה למחקר).
   

  שימו לב: רוב המחקרים מפורסמים בסמסטר א' ובמחצית הראשונה של סמסטר ב'. לפיכך לא מומלץ לדחות את צבירת הקרדיט לחודשים מתקדמים יותר בשנת הלימודים!

  השלמת צבירת נקודות הקרדיט הינה דרישת קדם לקורסים מתקדמים בתואר הראשון. 

  בכל שאלה ניתן לפנות לאיתי לינזן, מנהל המעבדה ההתנהגותית, itailinzen@mail.tau.ac.il.
   

   

 7.  התכנית "כלים שלובים" 

  אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים". 

  קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות: 
  "מזרח" =
  קורסים מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס). 
  "מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).
  על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי, מורחב, דו-חוגי, משולב).
  מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מהשנה הראשונה ללימודים.  

  הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" תיעשה דרך הכניסה למידע האישי לתלמידים, בשיטת כל הקודם זוכה. ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.

  מידע על מועדי הרישום לקורסים המוצעים בשנה"ל תשפ"ב ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד מפורסם באתר התכנית "כלים שלובים"

  חובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים. הקורסים יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, אך אינם משתקללים בציון הסופי לתואר.
   

   

 8. שמירה על טוהר הבחינות

  המבחנים בקורסים, לרבות מבחן כיתה, מבחן בית, ומבחן מקוון נועדו כדי לשקף את הידע של התלמיד ואת בקיאותו בחומר הנדון, ובהתאם חלים עליהם הכללים הנדרשים, תוך ציות להוראות הרלוונטיות למבחן ובהגינות הראויה.

  כידוע, טוהר הבחינות הינו ערך עליון בפקולטה לניהול ובעל חשיבות גבוהה ביותר בחתירה למצוינות ולשמירה על איכות אקדמית גבוהה.

  השתתפותך במבחן מעידה כי הינך מודע להנחיות המרצה ביחס למבחן והוא יבוצע בהתאם להנחיות אלו -  ללא התייעצות, סיוע או שיתוף פעולה עם אדם אחר, ללא שימוש בחומר עזר אלא רק לפי ההנחיות, ובלוח הזמנים הנדרש לפי הנחיות המרצה.  הבחינה תוגש בסיום הזמן שהוקצב לה.

  כל מבחן  הינו מבחן בחומר סגור,  דהיינו,  חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס,  שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר. אלא אם כן, המרצה כותב בצורה מפורשת באיזה חומר אושר לשימוש. כלל זה נכון לכל סוג מבחן, ללא קשר אם הוא מבחן כיתה, מבחן בית, או מבחן מקוון.

  ​יודגש כי אי כיבוד ההנחיות או התנהלות לא הוגנת או לא אתית במבחן מהווים עבירת משמעת לפי תקנות האוניברסיטה ויגררו העמדה לדין משמעתי ודרישה למצות את מלוא חומרת הדין עם המפר כללים אלה.

   

 9. קורס חובה- סמינר מחקר אמפירי
   

  תלמיד שנה שלישית בלימודיו בחוג חייב להשתתף באורח פעיל ולהגיש עבודה ב"סמינר מחקר".
  התלמיד חייב בסמינר אחד בלבד, בהיקף 2 ש"ס, כפוף לעמידה בדרישת הקדם: "שיטות מחקר אמפירי" ודרישות אחרות בהתאם לנושא הסמינר. התלמיד נדרש בנוכחות חובה בשיעורים, בהגשת תרגילים, הצעת מחקר כתובה או כל עבודה אחרת שתידרש ע"י המורה.
  תלמיד שנה ב' לא יורשה ללמוד סמינר גם אם הוא עומד בדרישות הקדם לסמינר. 
  תלמיד שנה ג' לא יורשה ללמוד סמינר, אם לא עבר בהצלחה (ציון 60 לפחות) בכל לימודי שנה א.

  ​לאחר אישור הצעת המחקר, התלמיד יערוך את המחקר ויגיש אותה במועד המפורסם בידיעון. ניתן, עפ"י שיקול דעתו של המורה, להגיש את העבודה בצוות של שני תלמידים, לכל היותר.
  עמידה בדרישות הסמינר תזכה את התלמיד ב-4 נקודות בשקלול ציון הסופי של הקורס. 
  עבודת הסמינר תוגש במועד שנקבע על ידי המזכירות האקדמית והמרצה. ציון הסמינר יועבר למזכירות לא יאוחר מחודשיים מהמועד שנקבע להגשת העבודה.
  ציון הסמינר שמוגש למזכירות הוא הסופי והקובע. לאחר קבלת הציונים, לא תתאפשר הגשה מחודשת  או תיקונים לעבודת הסמינר.
  ​לא עמד התלמיד בדרישות הסמינר, יהיה חייב ברישום מחדש לסמינר  ולעמוד בכל דרישותיו, לרבות הגשת עבודה.
  חובה ללמוד את סמינר המחקר לא יאוחר מסמסטר ב' של השנה השלישית.

  תלמיד חשבונאות- ניהול - על מנת לאשר לו לגשת לבחינת מועצת רואי חשבון בזמן, התלמיד יהיה רשאי להגיש את עבודת הסמינר במועד מוקדם יותר מתאריך ההגשה שנקבע. יש להגיש בקשה בכתב למורה הקורס ולמזכירות החוג.

  הבהרה חשובה: תלמיד שאושרה בקשתו, ציון הסמינר ידווח ב"מערכת מידע אישי לתלמיד" והתלמיד יוכל להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר. נדגיש, כי לאחר הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר במערכת מידע אישי לתלמיד,  לא ניתן יהיה לתקן ציון.

10. הגשת עבודה - טוהר הגשת עבודה

 

 • אוניברסיטת תל-אביב מקפידה על טוהר העבודות. הונאה בעבודה אקדמית עלולה לגרור אחריה עונשים חמורים - החל מפסילת העבודה וכלה בהרחקה ממושכת מלימודים. יש להקפיד על הכללים המפורטים להלן ובכל מקרה של ספק יש להיוועץ במורים להם מוגשת העבודה.
 • העבודה תוגש בתאריך שייקבע ע"י המורה ולא יאוחר משלושה חודשים מיום סיום הקורס.
 • העבודה שתוגש צריכה להיות כולה פרי עבודה אישית. התלמיד אחראי לכל הכתוב בעבודה - לדיוק, למקוריות ולאמיתות הנתונים.
 • אסור לכלול בעבודה חלקים שנלקחו מעבודה של אחר. או שלא נעשו כולם או מקצתם על ידי כותב העבודה ללא ציון מפורש של המקור, במגבלות המפורטות להלן:
  • ציטוט מפרסום כלשהו חייב להיעשות במרכאות או בהבלטה אחרת (למשל: דפוס מוטה, פסקה עם כניסה וכדומה), תוך הפנייה מדויקת למקור שממנו נלקח הציטוט ולמיקומו של הציטוט במקור זה. ההפנייה תיעשה בהתאם לכללים המקובלים בתחום הדעת שבו מדובר (כגון בסוגריים לאחר הציטוט, בהערת שוליים או הערת סיום או בכל דרך אחרת המקובלת בתחום). הדברים אמורים גם בציטוט של מילים ספורות או חלקי משפטים, וכן לתרשימים, לוחות, צילומים, קטעי וידאו או אודיו או כל מתכונת אחרת של שימור מידע.
  • יש לקבל אישור ממנחה העבודה לגבי קבלת עזרה בכתיבת העבודה מגורם אחר, שאינו התלמיד מגיש העבודה, לרבות בתחומי מומחיות היקפיים לעבודה, כגון: יעוץ סטטיסטי או אחר בתשלום או שלא בתשלום.
  • יש לקבל אישור המורים להם מוגשת העבודה לצורך שימוש בעבודה של מגיש העבודה או חלקים ממנה, לרבות נתונים שנאספו לצורך עבודה אחרת זו. הדברים אמור לגבי עבודות קודמות כדוגמת עבודות שהוכנו במסגרת קורס אחר או הכרה אחרת, עבודות מלימודים קודמים.
  • https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper  - הנחיות אתיות לכותבים עבודות אקדמיות.
  • https://acad-sec.tau.ac.il/academic-paper_1682 - סרטון הסברה קצר על פלגיאט (plagiarism).
  • כל מטלה בקורס שמוגשת למודל תעבור בדיקת מקוריות ע"י מערכת Originality , מערכת המדרגת את רמת המקוריות של טקסט המוקלד למסמך. המערכת משווה את המטלה המוגשת לכל העבודות הנמצאות במאגר של Originality וכן לתכנים הפתוחים הנמצאים ברשת.
  • בסוף תהליך ההשוואה מופק דוח המכיל את פירוט דרוג המקוריות וניתן ציון מקוריות. באם זוהו קטעים שנלקחו ממקור אחר - הקטעים יסומנו. תוצאה שתצביע על מקוריות שאינה תקינה, תובא לבדיקה בפני ועדת משמעת, בהתאם לנהלים האוניברסיטאיים.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>