תקנון בחינות ותיקון ציון

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ב

לתשומת ליבכם - הנוסחים אינם סופיים ויתכנו בהם שינויים

 

 1. כללי

  תכניות התואר השני בפקולטה לניהול פועלות בהתאם להענקת האקרדיטציה AACSB.  לכן תכניות התואר השני נערכות ומתנהלות עפ"י נהלים בינלאומיים של בתי הספר למנהל עסקים המובילים בעולם בהם מתקיימות בחינות במועד אחד בלבד.

  תלמיד רשאי לגשת לבחינה רק אם מילא את כל חובותיו בקורס. על התלמיד לעקוב אחר הפרסומים באתר הפקולטה ובלוחות המודעות המתייחסים למועדי הבחינות ולמיקומן.

  מלבד בחינות סוף קורס יידרש התלמיד להיבחן גם בבחינות ביניים. בחינות אלה יתקיימו עפ"י שיקולו של המורה ובמועד שהוא יקבע. ככלל, אין בפקולטה מועדי ב' ותלמיד רשאי לגשת למועד בחינה אחד בכל קורס בו השתתף (להוציא מקרים המפורטים בסעיף 2.3 להלן). תלמיד שלחובתו ציון נכשל בקורס חייב לשוב ולהירשם לקורס ולעמוד בדרישותיו.


   
 2. אפשרויות בחינה

  בקורסים בהם מתקיימת בחינת סוף סמסטר ייבחן התלמיד באחת מהדרכים האלה:
  • 2.1   בחינת סוף הסמסטר
   על פי המועדים המפורטים באתר הפקולטה.
    

  • 2.2   מועד חלופי
   תלמיד יורשה לבחור באחד משני מועדי בחינה עוקבים בקורסים בהם השתתף:
   • הנחיה זו מתייחסת לקורסים המוצעים פעמיים בשנה ואשר בכל אחד מהם מתקיימת בחינת סוף סמסטר.
   • המועד החלופי מיועד לתלמיד שנעדר מהבחינה ואיננו מיועד לתלמיד שניגש לבחינה ונכשל או לתלמיד המבקש לשפר ציון חיובי.
   • תלמיד שלא ניגש לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר א' של שנה"ל יורשה להשתתף בבחינה בקורס זה בסוף סמסטר ב'.
   • תלמיד שלא ניגש לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר ב' של שנה"ל יורשה להשתתף בבחינה בקורס זה בסמסטר הקיץ או בסמסטר א' של שנה"ל הבאה, אם הקורס מוצע.
   • תלמיד שלא ניגש לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר הקיץ של שנה"ל יורשה להשתתף בבחינה בקורס זה בסוף סמסטר א' של שנה"ל הבאה, אם הקורס מוצע.
   • תנאי הכרחי להשתתפות בבחינת המועד החלופי הינו עמידה בכל מטלות הקורס (תרגילים, בחינת ביניים, עבודות וכו') פרט לבחינת סוף הסמסטר.
   • על תלמיד הבוחר לגשת לבחינה במועד השני/העוקב חלה חובת בירור חומר הלימוד לבחינה. ציון הבחינה ייקבע ע"י מורה הקורס שבו נבחן התלמיד. ואילו הציון הסופי ייקבע עפ"י הנחיות מורה הקורס בו השתתף התלמיד בפועל.
   • ההסדר המאפשר לתלמיד לגשת לבחינת סוף הקורס בסמסטר העוקב חל אך ורק על קורסים בהם מתפרסם מועד בחינה באתר הפקולטה.
    (לשם הבהרה: בקורס אשר בסמסטר העוקב אין בחינה - אין אפשרות למועד חלופי).
   • על תלמיד הבוחר שלא לגשת לבחינה במועד הראשון חלה חובת הבירור אם הקורס מוצע בסמסטר העוקב והאם מתקיימת בקורס זה בחינת סוף סמסטר.
   • תלמיד שהחליט לא לגשת לבחינת סוף הקורס במועד המקורי או קיבל ציון נכשל בבחינה (59 ומטה) לא יורשה להשתתף בקורסים המבוססים על הקורס הנ"ל. 
   • בקורסי בחירה המוצעים אחת לשנה בלבד לא יינתן מועד חלופי ולרשות התלמידים עומד מועד בחינה אחד בלבד. ניתן לגשת במועד הבא בו ניתן הקורס.
   • שיבוץ התלמידים לבחינה במועד החלופי ייעשה באופן הזה:
    • בקורס בו מלמד אותו מורה בשני סמסטרים עוקבים - ייבחן התלמיד במועד החלופי אצל המורה שבשיעוריו השתתף.
    • בקורס בו התחלף המורה בסמסטר העוקב ייגש התלמיד לבחינה במועד החלופי בקבוצה שיבחר.
      
  • 2.3   מועד מיוחד

   נבצר מתלמיד להשתתף בבחינת סוף קורס מהסיבות המפורטות להלן, יגיש בקשה להשתתף בבחינת מועד מיוחד בצירוף מסמכים המאמתים את בקשתו, עד ל-14 יום מהתאריך המקורי של הבחינה ממנה נעדר.

   לא יאושר מועד מיוחד לתלמיד הנעדר מהבחינה עקב סיבות הנובעות מאילוצים של מקום עבודתו.
   בקשות חריגות שאינן מפורטות בסעיפים לעיל יש להגיש בכתב בלווי מסמכים מתאימים לוועדת ההוראה, לא יאוחר מ-14 יום לאחר האירוע שבעטיו נעדר התלמיד מהבחינה.
   קביעת מועד הבחינה היא בסמכותו של המורה ובתיאום עם מזכירות הסטודנטים. הבחינה תתקיים במהלך הסמסטר העוקב.
   תלמיד שוועדת ההוראה אישרה לו לגשת למועד מיוחד יקבל הודעה של 10 ימים מראש לפני התאריך שנקבע למועד המיוחד.

    
   • שירות מילואים (כפוף לתקנות האוניברסיטה) - הגשת הבקשה בצירוף המסמכים המאמתים לא יאוחר מ-14 יום מתום שירות המילואים.
   • היעדרות של תלמידה עקב לידה מבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
   • תלמיד אשר נעדר מבחינה בשל מחלה והציג אישור רפואי של 3 ימים לפחות אשר ניתן בסמוך לימי המחלה (כפוף לתקנות האוניברסיטה).
   • מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר.
   • קיום שתי בחינות באותו מועד במסגרת הפקולטה לניהול, לא מחייב את הפקולטה למועד נוסף. אחריות התלמיד לא לבחור 2 קורסים בהם הבחינה מתקיימת באותו מועד.
   • קיום שתי בחינות באותו מועד במסגרת הפקולטה לניהול - במקרים בהם מתקיימות שתי בחינות בו זמנית ואחת מהן ניתנת במסגרת התואר הראשון, בו מוצעים שני מועדים - על התלמיד להשתתף במועד הנוסף המוצע במסגרת התואר הראשון ממילא.
  • 2.4   בקורסי דקאן הנלמדים ע"י מרצים אורחים מחו"ל לא יינתן מועד מיוחד.

    
 3. סדרי בחינות

  הבחינות מרוכזות בתקופה של כ-4 שבועות בתום כל סמסטר ובקורסים המתקיימים במחצית הראשונה במהלך הסמסטר. מוצע כי בעת תכנון תכנית לימודיו יתחשב התלמיד במועדי הבחינות המתפרסמים אף הם באתר הפקולטה.
  • כל הבחינות מתקיימות פיזית, בקמפוס, למעט אם צויין אחרת בסילבוס הקורס.
  • תלמיד הבוחר להיבחן במועד עוקב, משום שלא ניגש לבחינה, מחובתו להרשם למודל של הקורס, בסטטוס מועד עוקב. המודל יהיה פתוח רק לצפייה והתלמיד יוכל להיבחן דרך המודל במידת הצורך (אם מדובר במבחן און ליין בזום).
   לפירוט נוסף - ראה נוהל מבחנים מקוונים   בחינות מקוונות - חוברת מידע לסטודנט
  • על התלמיד להציג בכניסה למבחן כרטיס נבחן (או שובר תשלום - הכל לפי הנחיות המרכז למרשם) ותעודה מזהה.
  • בסמוך ליום הבחינה תפורסם על לוחות המודעות חלוקת הנבחנים לחדרים. התלמידים יכנסו לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
  • על התלמיד להגיע לבחינה כ-15 דקות לפני תחילתה. תלמיד שיאחר מעבר ל-30 דקות לא יהיה זכאי להיכנס לחדר הבחינה.
  • תלמיד לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה ובחצי השעה האחרונה. במקרים חריגים, בהם אושר הדבר מראש, תותר היציאה בהתאם לאישור שקיבל התלמיד.
  • תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בחדר לפחות חצי שעה לאחר תחילתה. לאחר מכן יחזיר את מחברתו (אף אם היא ריקה) ואת השאלון. במקרה זה ידווח לו ציון נכשל.
  • התלמידים נדרשים להישמע להוראות המשגיחים.
  • תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 214, טלפון 6409692, yeutz@post.tau.ac.il). זאת - גם אם בידם מצויים אבחונים קודמים.
   התאמות בבחינות ניתנות על-סמך חוות דעת של השירות הפסיכולוגי, בתיאום עם ועדת ההוראה. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.
  • התאמות בגין לקויות רפואיות - תלמידים הנזקקים להתאמות בבחינות מסיבות רפואיות מתבקשים לקרוא את הטופס המצורף ולמלא אותו כנדרש. את הטופס יש לשלוח בדוא"ל ל-taumanihul@tauex.tau.ac.il.
   תלמיד המבקש לערער על החלטת הרופא, רשאי להגיש ערעור בפני ועדת ערעורים:  מרכזת הוועדה - אילנה קאופמן, בניין מיטשל, חדר 225 - טלפון:  03-6406531,  דוא"ל:  apeal@tauex.tau.ac.il
   המועדים להתכנסות ועדת הערעורים : 
   9.11.21, 7.12.21, 4.1.22,  15.2.22,  15.3.22,  12.4.22,  10.5.22,  7.6.22.

    

 4. ​מועדי פרסום ציונים

  ציוני מבחנים יפורסמו תוך 10 ימים ממועד הבחינה.
  בבחינה אמריקאית הציונים יפורסמו תוך 7 ימים ממועד הבחינה.
  ציוני עבודות יפורסמו תוך שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה.


   
 5. נוהל עיון במחברת הבחינה וערעור על ציון הבחינה

  הפקולטה מאפשרת לתלמידיה לעיין במחברות בחינה, אם ע"י סריקת הבחינה והצגתה ב"מידע אישי לתלמיד" או ע"י עיון בבחינה עצמה - במקרה של בחינה חסויה (ראה להלן).

     *  הערעור ייבדק רק אם יכלול הפניות למקומות הספציפיים כולל הנמקה (לכל שאלה בנפרד)
         או לטעות בחישוב המספרי
  .
     
     הגשת הערעור מלווה בבדיקה מחודשת של הבחינה כולה, והציון יישקל מחדש.
   
  • 5.1    נוהל עיון וערעור על ציון בחינה לא חסויה:
   בתום מועד בחינות סוף הסמסטר ועם פרסום הציונים יוכל תלמיד המעוניין בכך, להזמין סריקה של מחברת הבחינה שלו ולעיין בה באתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד" בכתובת: http://www.ims.tau.ac.il/tal.
   • הזמנת הסריקה תתאפשר רק לתלמיד שסידר את שכר הלימוד שלו.
   • תלמיד המעוניין בכך יוכל להגיש ערעור מנומק תוך חמישה ימים, לכל המאוחר, מיום סריקת מחברות הבחינה. הערעור ייעשה באמצעות מילוי טופס ממוחשב הנמצא באתר מידע אישי לתלמיד.
  • 5.2   נוהל עיון וערעור על ציון בחינה חסויה:
   חלק מהבחינות המתקיימות בפקולטה הן בחינות חסויות, בכפוף להחלטת מורה הקורס.
   לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מפגש של המורה/עוזר ההוראה עם התלמידים במועד שייקבע ויפורסם לידיעת התלמידים בלוח ההודעות האלקטרוני.
   ניתן להגיש ערעור תוך חמישה ימים, לכל המאוחר, מיום חשיפת מחברת הבחינה.
  • 5.3  הגשת הערעור מבטלת אוטומטית את ציון התלמיד. המורה רשאי להעלות את הציון, להורידו או לא לשנותו. הציון שייקבע אחרי בדיקת הערעור יהיה סופי. 
  • 5.4  תוצאות הערעור מדווחות למחשב וניתנות לצפיה ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד חלה החובה להתעדכן.  
  • 5.5  תלמיד שלא יישמע להוראות המורה/עוזר ההוראה בעת העיון במחברת, או שיעשה שימוש בבחינה בניגוד להוראות לעיל יינקטו כנגדו צעדים משמעתיים.
  • טופס ערעור על  ציון  בחינה ניתן להוריד כאן
  • 5.6  לא ניתן לערער על בחינת ביניים שמשקלה בציון הסופי בקורס הינו 19% לכל היותר.
  • 5.7  נוהל בנוגע להתנהלות בעת חשיפת בחינות
   הסטודנט יתעדכן לגבי תאריך החשיפה ומיקומה על פי ההודעות הנשלחות במייל. השתתפות בחשיפה מחייבת את הסטודנט להציג בפני המתרגל/מרצה תעודה מזהה. הסטודנט יקבל בכיתת החשיפה את שאלון הבחינה ומחברת הבחינה שלו.
   לכיתת החשיפה ניתן להכניס כלי כתיבה בלבד או חומר עזר מקצועי אחר שהתיר המתרגל. סטודנט שיאחר לא יוכל להיכנס לחשיפה.

   חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק או לצלם את טופס הבחינה, או להוציא את טופס הבחינה מהחדר. צילום הבחינה או העתקתה מהווה עבירת משמעת.
   משך החשיפה יהיה מקסימום 60 דקות.  בתום החשיפה יחזיר הסטודנט את כל הטפסים שהוגשו לו.  במהלך החשיפה יישמר שקט מוחלט בהתאם למקובל בהתנהלות בעת בחינה.

  •  
 6. מדיניות שמירה על טווח ציונים

  בפקולטה נהוגה מדיניות שמירה על טווח ציונים בקורסי התואר השני. מרצה הקורס רשאי לקבוע אם הממוצע הנ"ל יחושב לגבי כל התלמידים בקורס, או לחילופין, להוציא מהחישוב מקרי קיצון (outliers) לפני ביצוע חישובי ההתפלגות (למשל להוציא מהחישוב 5% מהציונים הגבוהים ביותר ו-5% מהציונים הנמוכים ביותר בקורס, או לחילופין, להתחשב רק בציונים מ-50 ומעלה).

  עקרונות השיטה יחולו על כל קורסי התואר השני (למעט קורסים בהם מספר המשתתפים נמוך מ- 12 תלמידים) בין אם מתקיימת בקורס בחינה ובין אם נדרשו הסטודנטים בקורס להגיש עבודה מסכמת, פרוייקט או כל מטלה אחרת. מדיניות השמירה על טווח הציונים תיושם לגבי הציון הסופי בקורס.
  ​בהתאם לכך:
  •   ממוצע הציונים בקורסי הליבה יהיה בטווח שבין 78 ל- 82.
  •   ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח שבין 83 ל- 87.
  •   ממוצע הציונים בקורס פרויקט מסכם יהיה בטווח שבין 85 ל- 90.

  בקורסי חובה המוצעים ביותר מקבוצת לימוד אחת ונלמדים על ידי אותו מרצה תונהג שיטה אחידה.    
 7. תיקון ציון חיובי

  תלמיד המעוניין לתקן ציון חיובי בקורס חובה או בקורס מתקדם יהיה חייב להירשם שנית ולהשתתף בקורס בו הוא מעוניין לתקן את הציון.

  תלמיד יוכל להירשם לקורס/ים לצורך תיקון ציון חיובי בכל עת במהלך לימודיו. בכל מקרה יירשם לו הציון האחרון שהשיג (בכלל זה נל"ר או נכשל) בזיכוי מספר הי"ס.

  חזרה על קורס/ים אפשרית אם התלמיד טרם הגיש בקשה להכרה בסיום לימודיו.

   

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>