נהלי בחינות - תשפ"ב

כללי:

 • במהלך הסמסטר מתקיימים בחינות ביניים ובחינות סוף סמסטר. לוח הבחינות לשנת הלימודים מתפרסם באתר החוג.
   
 • תלמיד שהורשה להשתתף בקורס המוצע מחוץ למסגרת לימודיו בחוג, יחולו עליו התקנות הנהוגות במסגרת שבה למד את הקורס(ים).
   
 • כל מבחן בין אם בחינת כיתה, מבחן בית או מבחן מקוון הוא מבחן בחומר סגור, דהיינו, חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס, שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר, אלא אם כן המרצה כותב באופן מפורש באיזה חומר הוא כן מאשר את השימוש. 


השתתפות בבחינות:

 • תלמיד ששמו דווח למזכירות ע"י מורה הקורס כמי שלא מילא את כל החובות האקדמיים של הקורס, איננו זכאי לגשת לבחינת הסיום.

 • בעת הבחינה, על התלמיד להצטייד בתעודת סטודנט ותעודת זהות, או תעודה מזהה אחרת. לבחינות מקוונות, ניתן להזדהות רק בעזרת תעודת סטודנט או תעודת זהות. תעודה אחרת לא תתקבל.

 • על התלמיד לוודא ששמו מופיע ברשימת הנבחנים. במקרים מיוחדים יורשה תלמיד להיבחן על תנאי, וזאת לאחר שיחתום על הצהרה. תלמיד זה יפנה לאחר הבחינה למזכירות לברר את עניינו.

 • חלוקת הנבחנים לחדרים תפורסם בלוח המודעות ביום הבחינה, התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.

 • על התלמיד הנכנס לחדר הבחינה לשבת במקום שיועד לו על-ידי המשגיחה ולהישמע להוראותיה.

 • תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות 30 דקות לאחר תחילתה ורק אח"כ יורשה לעזוב. את מחברת הבחינה (אף אם היא ריקה) בצירוף השאלון יחזיר למשגיחה. במקרה כזה ידווח לתלמיד ציון נכשל.

 • תלמיד לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה, ובחצי השעה האחרונה.

 • על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה, על התלמיד להימנע מכתיבה בעיפרון או בעט ירוק כמו כן אין לכתוב בתחום השוליים.

 • עם הצגת אישור רפואי מתאים, זכאית תלמידה הרה לתוספת זמן בת רבע שעה לכל שעת בחינה. כמו כן, סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה.

 • ​יודגש כי אי כיבוד ההנחיות או התנהלות לא הוגנת או לא אתית במבחן מהווים עבירת משמעת לפי תקנות האוניברסיטה ויגררו העמדה לדין משמעתי ודרישה למצות את מלוא חומרת הדין עם המפר כללים אלה.

 

השתתפות במועדי בחינות :

במהלך שנה אקדמית, יתקיימו ארבעה מועדי בחינות:

 1. בתום סמסטר א' (מועד א')

 2. בחופשת סמסטר א' ובתחילת סמסטר ב'

 3. בתום סמסטר ב' (מועד א')

 4. במהלך חופשת הקיץ (מועד ב')


     להלן כללי ההשתתפות בבחינות:

 • בקורסים המוצעים אחת לשנה בסמסטר א' או בסמסטר ב':יעמדו לרשות התלמיד שני מועדי בחינה בלבד (המוצעים באותו הסמסטר).

   
 • בקורסים המוצעים בשני הסמסטרים:
  • התלמיד רשאי להיבחן בשניים מתוך  4 מועדים עוקבים בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו, כמפורט בהבהרות :
  • תלמיד שבחר לממש את בחינת מועד ב' במועד העוקב השלישי או הרביעי (כלומר בסמסטר העוקב), יהיה חייב להתעדכן בחומר הנלמד ולהשיב על שאלון הבחינה שיינתן ע"י המורה שילמד בסמסטר העוקב.  יש למלא  טופס בקשה להצטרפות למודל (moodle).
    
 • תלמיד שלא עבר בהצלחה את הבחינה במועדים שעמדו לרשותו, יהיה חייב להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל המטלות, לרבות חובת נוכחות, בחינת ביניים, הגשת תרגילים ועבודות. רישום שלישי לקורס מותנה באישור ראש החוג.
   
 • תלמיד ששירת שירות מילואים פעיל ביחידת שדה , יורשה להיבחן בשלושה מתוך ארבעה מועדים עוקבים. זאת, בכפוף לכללים הנהוגים לכלל התלמידים באוניברסיטה (בנושא שירות מילואים). התלמיד מתבקש להגיש בקשה למזכירות החוג, מיד עם קבלת צו המילואים.
 • ​כלל זה חל גם על תלמידה אשר עקב לידה, נעדרה מבחינות שהתקיימו בתום שלושה שבועות מיום הלידה.

 

רישום מוקדם לבחינות מועד ב'

 בחוג לניהול, אין חובה להירשם ברישום מוקדם לבחינות מועד ב' לשיפור ציון חיובי/שלילי. תלמיד ששמו לא יופיע ברשימת הנבחנים יחתום על הצהרה שתוגש לו על ידי המשגיחה.
במידה והמבחן מבחן בית או מבחן מקוון, יש צורך בהרשמה, בהתאם להנחיות המרצה.

שיפור ציון חיובי

 1. תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי, יוכל לעשות זאת  במסגרת המועדים שעומדים לרשותו ובסמסטר בו למד את הקורס. 
  החל מסמסטר ב' תש''ף יוכל תלמיד לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס ובכפוף לכללים האלה: 

 • - תלמיד יוכל להגיש בקשה פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר .
  - ניתן להירשם לקורסי שנה ב'-ג' בלבד (חובה + בחירה), פרט ל 3 הקורסים הבאים: כלכלת עסקים ב',
    מאקרו כלכלה והמשק הישראלי, והתנהגות ארגונית מאקרו.
   
 • יש להגיש בקשה לוועדת ההוראה ( באמצעות מזכירות החוג) ובו יתבקש התלמיד להסביר:
  (א) מדוע רצונו לשפר ציון חיובי ברישום מחדש לקורס?
  (ב) האם ניסה בעבר לשפר ציון חיובי במסגרת מועדי הבחינה העוקבים שעמדו לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס?
  (ג) האם התלמיד מקבל על עצמו לעמוד בכל חובות הקורס כמפורט בסילבוס, בסמסטר בו נרשם מחדש לקורס?
   
 • נדגיש, ברישום מחדש לקורס, חייב התלמיד להתעדכן בכל החומר הנלמד ולעמוד בכל המטלות של הקורס כמפורט בסילבוס,כולל הגשת תרגילים/עבודות/בחנים ועמידה בבחינת סיום הקורס.
   
 • הציון הסופי ישוקלל לפי המטלות שבוצעו בסמסטר זה ולפי המשקלות המפורטים בסילבוס בו נלמד הקורס מחדש.
   
 • לשיקולו של מורה הקורס אם לפטור את התלמיד מהגשת תרגילים/עבודות, בשל הרישום החוזר לקורס.
   

​ 2. רישום מחדש לקורס יחויב בתשלום שכ''ל.


 

סדרי בחינה מיוחדים

 1. תלמיד בעל לקויות למידה המבקש התאמות בבחינות חייב לעבור אבחון במסגרת דקאנט הסטודנטים (בנין מיטשל, חדר 222, טלפון: 6408505), גם אם בידיו מצויים אבחונים קודמים.

 2. תלמיד בעל לקויות למידה (עפ"י ההגדרה בסעיף 1) הזכאי לקבל הארכת זמן לבחינה, מתבקש להצטייד באישור מיוחד ממזכירות החוג.

 3. תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית, יגיש לוועדת הוראה טופס התאמות רפואיות, בצירוף אישורים רפואיים עדכניים.
  ערעור על החלטת רופא האוניברסיטה ניתן להגיש במייל: apeal@tauex.tau.ac.il.

 4. תלמיד הזכאי לסידורים מיוחדים, מתבקש לפנות למזכירות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.

 5. עולים חדשים ותלמידים ששפת האם שלהם איננה עברית:
  עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה. כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5 שנים. על העולים לחדש את האישור בתחילת כל סמסטר. האישורים יוצגו למשגיח/ה בכל בחינה לפני תחילתה. 

 6. תלמידים שנולדו בארץ ושפת האם שלהם איננה עברית, זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה.
   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>