חשבונאות-בשילוב חוג אחר - לתלמידים שהחלו לימודיהם החל משנה"ל תשפ"א ואילך

לתלמידים שחוגם השני אינו ניהול, כלכלה או משפטים

לתלמידים שהחלו לימודיהם החל משנה"ל תשפ"א ואילך

 • תכנית הלימודים לפי שנים
 • תכנית הלימודים לפי נושאי לימוד
 • טבלת המרה של קורסים

שנה א' 

סמסטר

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ס

דרישות קדם דרישות במקביל
א' ו-ב' 1211.1112 השתתפות בשעות נסוי במעבדה התנהגותית (1)      
א' ו-ב'   תכנית כלים שלובים (2)      
א' 1211.1103 יסודות החשבונאות (3) 5   יסודות המימון
א' 1211.1212 יסודות המימון 4   יסודות החשבונאות
מבוא לסטטיסטיקה (4)
א' 1211.1107  יסודות המשפט 3    
א' 1221.5111 יסודות המתמטיקה לניהול - שיעור 5   מבוא לסטטיסטיקה (4)
א'   יסודות המתמטיקה לניהול - תרגיל 2    
א' 1221.5112 מבוא לסטטיסטיקה - שיעור 3   יסודות המתמטיקה לניהול (5)
א'   מבוא לסטטיסטיקה - תרגיל 1    
ב' 1211.2266 בעיות מדידה בחשבונאות 3 יסודות החשבונאות
יסודות המימון
 
ב' 1211.2244 מסים א' 4 יסודות החשבונאות יסודות המשפט
ב' 1211.1104 חשבונאות ניהולית 3    
ב' 1221.1111 מבוא לטכנולוגיות מידע 2    
ב' 1221.5119 כלכלת עסקים א' - שיעור 4 יסודות המתמטיקה לניהול (5(זכאות להיבחן)
מבוא לסטטיסטיקה (4) (זכאות להיבחן)
 
ב'   כלכלת עסקים א' - תרגיל 2    
ב' 1221.5114 סטטיסטיקה לניהול - שיעור 4 יסודות המתמטיקה לניהול (5) (זכאות להיבחן)
מבוא לסטטיסטיקה (4) (זכאות להיבחן)
 
ב'   סטטיסטיקה לניהול - תרגיל 2    

שנה ב'

א' 1211.3109 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 4 בעיות מדידה בחשבונאות
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)
 
א' 1211.2211 יסודות ביקורת חשבונות 4   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
א' 1211.2207 דיני עסקים 3 יסודות המשפט  
א' 1211.2205 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת 2

חשבונאות ניהולית
יסודות המתמטיקה לניהול (5)
מבוא לסטטיסטיקה (4)

 
א' 1221.5120 כלכלת עסקים ב' - שיעור 2 יסודות המתמטיקה לניהול (5)
מבוא לסטטיסטיקה (4)
כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן)
 
א'   כלכלת עסקים ב' - תרגיל 1    
ב' 1211.3807 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' 2 חשבונאות ניהולית
דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)
דיני תאגידים וניירות ערך
ב'  1211.2245 מסים ב' 4 מסים א' דיני תאגידים וניירות ערך
ב' 1211.2208 דיני תאגידים וניירות ערך 3 דיני עסקים  
ב' 1211.2416 יסודות מערכות מידע לחשבונאים 2

מבוא לטכנולוגיות מידע
יסודות החשבונאות

 
ב' 1221.5118 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - שיעור 2 יסודות המתמטיקה לניהול (5)
מבוא לסטטיסטיקה (4
כלכלת עסקים א'
כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)
 
ב'   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - תרגיל 1    

שנה ג'

א' או ב' 1211.3808 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' 2 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות  
א' או ב' 1211.3815 סמינר בחשבונאות פיננסית  (6) דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
יסודות מערכות מידע לחשבונאים
יסודות המימון
יסודות המתמטיקה לניהול (5)
כלכלת עסקים א'
כלכלת עסקים ב'
מבוא לסטטיסטיקה (4)
סטטיסטיקה לניהול (4(7
 
א' או ב' 1211.3814 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (6) דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
יסודות מערכות מידע לחשבונאים
יסודות המימון
יסודות המתמטיקה לניהול (5)
כלכלת עסקים א'
כלכלת עסקים ב'
מבוא לסטטיסטיקה (4)
סטטיסטיקה לניהול (4) (7
 
א' או ב' 1211.3115 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי (6) יסודות מערכות מידע לחשבונאים
יסודות המימון
חשבונאות ניהולית
​מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת
יסודות המתמטיקה לניהול (5)
כלכלת עסקים א'
כלכלת עסקים ב'
מבוא לסטטיסטיקה (4)
סטטיסטיקה לניהול (4) (7)
 
א' או ב' 1211.3311 ביקורת דוחות כספיים 4 יסודות ביקורת חשבונות
יסודות מערכות מידע לחשבונאים
 
א' או ב' 1211.3346 מסוי מקרקעין ומע"מ 3 מסים ב'  
א' או ב' 1211.3212 בעיות מתקדמות בתורת המימון 2 בעיות מתקדמות בחשבונאות א'  

שנה ד'

ניתן ללמוד את הקורסים "נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית" ו"נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות" החל מסמסטר שביעי בלבד, ובכפוף לעמידה בדרישות הקורסים.

א' 1211.4143 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית 4 בעיות מתקדמות בחשבונאות א'
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'
 
א' 1211.4144 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות 4 ביקורת דוחות כספיים  
א' 1211.4141 מסוי היחיד 2 דיני תאגידים וניירות ערך
מסוי מקרקעין ומע"מ
 
א' 1211.4142 מסוי חברות מתקדם 2 דיני תאגידים וניירות ערך
מסוי מקרקעין ומע"מ
 
א' 1211.4416 (7 Accounting Data Analytics 3 סמינר בחשבונאות פיננסית
סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
 

סה"כ שעות סמסטריאליות*

 

112

 

 

 

* בחלק מהקורסים בחוג לחשבונאות מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים מתפרסמים במערכת השעות. 

 

 

הערות

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.
   
 2.  תלמידי תואר ראשון נדרשים להשתתף בקורסים מתכנית כלים שלובים. 
  ​ תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים". לפרטים נוספים על התכנית

   
 3. חובה להירשם בסמסטר הראשון ללימודים  (סמסטר א' תשפ"ב) לקורסים: "יסודות החשבונאות" "יסודות המימון" ו"יסודות המשפט".
  תלמיד שלא יעבור את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר א' תשפ"ב ידרש להירשם אליו בשנית בסמסטר ב' תשפ"ב.
  חובה לעמוד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד לתום סמסטר ב' תשפ"ב.
  תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בקורס זה עד תום סמסטר ב' תשפ"ב, יופסקו לימודיו בחוג לחשבונאות מסיבות אקדמיות.
  ציון המעבר בקורס "יסודות החשבונאות" הינו 65 ואינו כפוף למדיניות השמירה על טווח ציונים אחיד.
   
 4. תלמידים שחוגם השני סטטיסטיקה/מתמטיקה/מדעי המחשב/פסיכולוגיה/מדעים להייטק מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה.
   
 5. תלמידים שחוגם השני סטטיסטיקה/מתמטיקה/מדעי המחשב/ מדעים להייטק מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה
   
 6. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 7. דרישת הקדם "סטטיסטיקה לניהול" לקורסים: "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", ו"סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.​
   
 8. הקורס מתקיים בשפה האנגלית. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>