חשבונאות לבעלי תואר אקדמי - תכנית הלימודים - לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א

לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א ​

 

למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" (.B.A), העומדים בתנאי הקבלה. 

 

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר. תואר זה יקנה לבעליו אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש וחצי שנתית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". 

 

תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש וחצי שנתית במסגרת הדו- חוגית.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים".​

 • תכנית הלימודים לפי שנים
 • תכנית הלימודים לפי נושאי לימוד

שנה א' 

סמסטר

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ס

דרישות קדם דרישות במקביל
א' ו-ב' 1211.1112 השתתפות בשעות נסוי במעבדה התנהגותית (1)      
א' 1211.1103 יסודות החשבונאות (2) 5   יסודות המימון
א' 1211.1212 יסודות המימון 4   יסודות החשבונאות
מבוא לסטטיסטיקה (3)
א' 1211.1106  יסודות המשפט העסקי (4) 3    
א' 1221.5111 יסודות המתמטיקה לניהול (3) - שיעור 5   מבוא לסטטיסטיקה (3)
א'   יסודות המתמטיקה לניהול - תרגיל 2    
א' 1221.5112 מבוא לסטטיסטיקה (3) - שיעור 3   יסודות המתמטיקה לניהול (3)
א'   מבוא לסטטיסטיקה - תרגיל 1    
ב' 1211.2266 בעיות מדידה בחשבונאות 3 יסודות החשבונאות
יסודות המימון
 
ב' 1211.2244 מסים א' 4 יסודות החשבונאות יסודות המשפט
ב' 1211.1104 חשבונאות ניהולית 3    
ב' 1221.1111 מבוא לטכנולוגיות מידע 2    
ב' 1221.5119 כלכלת עסקים א' (3)- שיעור 4 יסודות המתמטיקה לניהול (3(זכאות להיבחן)
מבוא לסטטיסטיקה (3(זכאות להיבחן)
 
ב'   כלכלת עסקים א' - תרגיל 2    
ב' 1221.5114 סטטיסטיקה לניהול (3)- שיעור 4 יסודות המתמטיקה לניהול (3) (זכאות להיבחן)
מבוא לסטטיסטיקה (3(זכאות להיבחן)
 
ב'   סטטיסטיקה לניהול - תרגיל 2    

שנה ב'

א' 1211.3109 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 4 בעיות מדידה בחשבונאות
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)
 
א' 1211.2211 יסודות ביקורת חשבונות 4   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
א' 1211.2207 דיני עסקים (4) 3 יסודות המשפט  
א' 1211.2205 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת 2

חשבונאות ניהולית
יסודות המתמטיקה לניהול (3)
מבוא לסטטיסטיקה (3)

 
א' 1221.5120 כלכלת עסקים ב' (3) - שיעור 2 יסודות המתמטיקה לניהול (3)
מבוא לסטטיסטיקה (3)
כלכלת עסקים א' (3(זכאות להיבחן)
 
א' 1221.5120 כלכלת עסקים ב' - תרגיל 1    
ב' 1211.3807 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' 2 חשבונאות ניהולית
דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)
דיני תאגידים וניירות ערך
ב'  1211.2245 מסים ב' 3 מסים א' דיני תאגידים וניירות ערך
ב' 1211.2208 דיני תאגידים וניירות ערך (4) 3 דיני עסקים  
ב' 1211.2416 יסודות מערכות מידע לחשבונאים 2 מבוא לטכנולוגיות מידע
יסודות החשבונאות
 
ב' 1211.5118 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי (3)- שיעור 2 יסודות המתמטיקה לניהול (3)
מבוא לסטטיסטיקה (3)
כלכלת עסקים א' (3)
כלכלת עסקים ב' (3) (זכאות להיבחן)
 
ב'   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - תרגיל 1    

שנה ג'

א' או ב' 1211.3808 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' 2 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות  
א' או ב' 1211.3815 סמינר בחשבונאות פיננסית (5) דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
יסודות מערכות מידע לחשבונאים
יסודות המימון
יסודות המתמטיקה לניהול (3)
כלכלת עסקים א' (3)
כלכלת עסקים ב' (3)
מבוא לסטטיסטיקה (3)
סטטיסטיקה לניהול (3) (6)
 
א' או ב' 1211.3814 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (5) דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
יסודות מערכות מידע לחשבונאים
יסודות המימון
יסודות המתמטיקה לניהול (3)
כלכלת עסקים א' (3)
כלכלת עסקים ב' (3)
מבוא לסטטיסטיקה (3)
סטטיסטיקה לניהול (3) (6
 
א' או ב' 1211.3115 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי 3 (5) יסודות מערכות מידע לחשבונאים
יסודות המימון
חשבונאות ניהולית
​מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת
יסודות המתמטיקה לניהול (3)
כלכלת עסקים א' (3)
כלכלת עסקים ב' (3)
מבוא לסטטיסטיקה (3)
סטטיסטיקה לניהול (3(6)
 
א' או ב' 1211.3311 ביקורת דוחות כספיים 4 יסודות ביקורת חשבונות
יסודות מערכות מידע לחשבונאים
 
א' או ב' 1211.3346 מסוי מקרקעין ומע"מ 3 מסים ב'  
א' או ב' 1211.4212 בעיות מתקדמות בתורת המימון 2 בעיות מתקדמות בחשבונאות א'  

שנה ד'

א' 1211.4143 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית 4 בעיות מתקדמות בחשבונאות א'
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'
 
א' 1211.4144 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות 4 ביקורת דוחות כספיים  
א' 1211.4141 מסוי היחיד 2 דיני תאגידים וניירות ערך
מסוי מקרקעין ומע"מ
 
א' 1211.4142 מסוי חברות מתקדם 2 דיני תאגידים וניירות ערך
מסוי מקרקעין ומע"מ
 
א' 1211.4416 (7 Accounting Data Analytics 3 סמינר בחשבונאות פיננסית
סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
 

סה"כ שעות סמסטריאליות*

 

112

 

 

 

* בחלק מהקורסים בחוג לחשבונאות מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים מתפרסמים במערכת השעות. 

 

 

הערות

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.
   
 2.  חובה להירשם בסמסטר הראשון ללימודים  (סמסטר א' תשפ"ב) לקורסים: "יסודות החשבונאות" "יסודות המימון" ו"יסודות המשפט העסקי".
  תלמיד שלא יעבור את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר א' תשפ"ב ידרש להירשם אליו בשנית בסמסטר ב' תשפ"ב.
  חובה לעמוד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד לתום סמסטר ב' תשפ"ב.
  תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בקורס זה עד תום סמסטר ב' תשפ"ב, יופסקו לימודיו בחוג לחשבונאות מסיבות אקדמיות.
  ציון המעבר בקורס "יסודות החשבונאות" הינו 65 ואינו כפוף למדיניות השמירה על טווח ציונים אחיד.
   
 3. נדרש מתלמידים בעלי תואר שאינו כלכלה וכן מבוגרי כלכלה מאוניברסיטה בחו"ל.
   
 4. נדרש מתלמידים בעלי תואר שאינו משפטים.
   
 5. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 6. דרישת הקדם "סטטיסטיקה לניהול" לקורסים: "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", ו"סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.​
   
 7. הקורס מתקיים בשפה האנגלית.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>