חובות אקדמיות- ניהול - תש"ף

 1. נוהל כללי

 2. קוד אתי

 3. חובת לימוד קורס בשפה האנגלית

 4. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

 5. התכנית "כלים שלובים"

 6. מבחן מקוון/מבחן בית - שמירה על טוהר הבחינות

 7. הגשת עבודה סמינריונית - טוהר הגשת עבודה

 8. סמינר מחקר בחוג לניהול

 

 

 1. נוהל כללי ​

  • חובות התלמידים בקורסים השונים ייקבעו על ידי המורים. בדרך כלל יכללו דרישות אלה: נוכחות בשיעורים השתתפות בשיעורים, הגשת עבודות בי  והשתתפות בפרויקטים ובעבודות שדה לפי דרישות המורה, וכן עמידה בבחינת ביניים ובבחינת סיום הקורס.

  • המורה רשאי לאסור על תלמידים המאחרים להיכנס לשיעור. כן רשאי המורה, אם מצא זאת לנכון, לקבוע שיעורי השלמה ולחייב את התלמיד להשתתף בהם.

  • תלמיד חייב בעמידה במטלות הקורס ובמועדים שנקבעו על-ידי המורה.

  • תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס הוא קבלת ציון עובר בבחינה (60 לפחות). זאת, בנוסף לתנאים המפורטים ע"י המרצה בסילבוס.

  • עבודות ופרויקטים שהותר להגישם לאחר סיום הקורס, יוגשו במועד שנקבע ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום הקורס. תאריך מדויק להגשת העבודה יפורסם בסילבוס הקורס.

  • בהמשך (סעיף 5) נושא "הגשת עבודה סמינריונית - טוהר הגשת עבודה", מתייחס גם להגשת תרגילים, עבודות בנושאים השונים, ובחינות.

  • נעדר התלמיד או לא מילא את חובות הקורס, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד אינו זכאי להיבחן. תדווח לתלמיד הערת יומן וציון 240.

  • הגשת עבודה לאחר תום שנת הלימודים כרוכה בתשלום, ראה הוראות שכ"ל.

  • כל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים חייבת להימסר בשני עותקים מודפסים. באישור המורה, יוחזר עותק אחד לתלמיד, אחרי פרסום הציון.

  • תלמיד החוזר על קורס, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן אושר אחרת ע"י מורה הקורס הנוכחי.


 2. ​הקוד האתי

  בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצועות הניהול בכלל ומקצוע ראיית החשבון בפרט. על התלמידים לפעול תמיד לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

  כל תלמיד- בראשית לימודיו - מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.
  הקוד האתי יופיע במסך העבודה ברישום (בידינג) ויחתום בחתימה וירטואלית.


   

   
 3.  חובת לימוד קורס בשפה האנגלית

  החובה הלימודית חלה על כל תלמיד חדש  במסגרת  תכנית הלימודים הדו-חוגית משנה"ל תשע"ט ואילך.
  התלמיד מחויב ללמוד קורס אחד באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים. 
  הקורס יהיה בהיקף 2 ש"ס לפחות. הבחינה הסופית בקורס תהיה גם היא בשפה אנגלית. 

  תלמידי ניהול לומדים קורס חובה הניתן באנגלית  (12213304) - Fundumentals Of Strategy  ולכן אינם נדרשים לקורס נוסף באנגלית בחוג השני.

  הבהרות: 
  • אין מדובר בקורס  להשלמת רמת אנגלית של היחידה להוראת שפות.​ 

  • קורסי MOOC בשפה האנגלית הנלמדים במסגרת "כלים שלובים" אינם יכולים להוות תחליף לקורס באנגלית.

    

 4. ​השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית


  תלמיד שנה א' חייב להשתתף ב- 4 שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה דרישת קדם לקורסים: "יסודות השיווק" ו"שיטות מחקר אמפירי".
  ההרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), נעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא דרך אתר מערכת ניהול המחקרים
   http://recanati-tau.sona-systems.com/
  במערכת ניהול המחקרים קיימת רשימה מעודכנת של תלמידי שנה א' בתחילת שנת הלימודים, יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר, הכולל שם משתמש וסיסמא אישית. באחריותו של תלמיד שלא קיבל מייל לפנות לאחראי המעבדה על מנת להסדיר קבלת שם משתמש וסיסמא.
  על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה ניתן ללמוד בערוצים הבאים: זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל, אתר האינטרנט של מערכת ניהול המחקרים, מודעות ברחבי הפקולטה לניהול.
  בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. האישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרי "און ליין" מותנה באמצעות קוד ראנדומלי שניתן בתום כל ניסוי. על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, החוקרים אינם יכולים לקשר בין קוד זה לבין תשובות הנבדקים במחקר. באחריות הנבדקים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.
  באחריות כל תלמיד שהשתתף במחקר לוודא, כי שעות המחקרים שהשתתף בהם נרשמו לו במערכת ניהול המחקרים.
  תלמיד שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו במערכת, יפנה לנסיין האחראי באותו מחקר.
  במידת הצורך ניתן לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית.
  לבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר המעבדה: http://recanati-tau.sona-systems.com או לפנות לאחראית המעבדה הגב' חן פונדק  באימייל: henpundak@gmail.com
  תלמידי חשבונאות- ניהול יבצעו את חובת ההשתתפות בשעות הניסוי במסגרת חובותיהם בחוג לחשבונאות.
   

 5. התכנית "כלים שלובים"
   

  אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".

  "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים בתחומים שונים. מטרתה להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים תוך חשיפתם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

  קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות:

  "מזרח" = קורסים מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

  "מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

  על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי, מורחב, דו-חוגי, משולב).

  מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.  

  הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט, במידע האישי לסטודנטים, בשיטת כל הקודם זוכה. ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.

  מידע על מועדי הרישום לקורסים המוצעים בשנה"ל תש"ף ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד מפורסם באתר התכנית "כלים שלובים": www.core.tau.ac.il.

  חובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים. הקורסים יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, אך אינם משתקללים בציון הסופי לתואר.   

 6. מבחן מקוון/מבחן בית - שמירה על טוהר הבחינות
   

  המבחנים המקוונים ומבחני הבית נועדו כדי לשקף את הידע של הסטודנטיות והסטודנטים ואת בקיאותם בחומר הנדון, ובהתאם עליהם להתקיים לפי הכללים הנדרשים, תוך ציות להוראות הרלוונטיות למבחן ובהגינות הראויה.
   

  כידוע, טוהר הבחינות הינו ערך עליון בפקולטה לניהול ובעל חשיבות גבוהה ביותר בחתירה למצוינות ולשמירה על איכות אקדמית גבוהה.
   

  השתתפותך במבחן זה מעידה כי הינך מודע/ת להנחיות המרצה ביחס למבחן והוא יבוצע בהתאם להנחיות אלו -  ללא התייעצות, סיוע או שיתוף פעולה עם אדם אחר, ללא שימוש בחומר עזר אלא רק לפי ההנחיות, ובלוח הזמנים הנדרש לפי הנחיות המרצה.  הבחינה תוגש בסיום הזמן שהוקצב לה.


  כל מבחן הינו מבחן בחומר סגור. דהיינו, חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס,  שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר. אלא אם כן, המרצה כותב בצורה מפורשת באיזה חומר הוא כן מאשר את השימוש.

   

  יודגש כי אי כיבוד ההנחיות או התנהלות לא הוגנת או לא אתית במבחן מהווים עבירת משמעת לפי תקנות האוניברסיטה ויגררו העמדה לדין משמעתי ודרישה למצות את מלוא חומרת הדין עם המפרים.

   


   

 7. הגשת עבודה סמינריונית - טוהר הגשת עבודה
   

  אוניברסיטת תל-אביב מקפידה על טוהר העבודות. הונאה בעבודה אקדמית עלולה לגרור אחריה עונשים חמורים - החל מפסילת העבודה וכלה בהרחקה ממושכת מלימודים. יש להקפיד על הכללים המפורטים להלן ובכל מקרה של ספק יש להיוועץ במורים להם מוגשת העבודה.

 • העבודה תוגש בתאריך שייקבע ע"י המורה ולא יאוחר משלושה חודשים מיום סיום הקורס.
   
 • העבודה שתוגש צריכה להיות כולה פרי עבודה אישית. התלמיד אחראי לכל הכתוב בעבודה - לדיוק, למקוריות ולאמיתות הנתונים.
   
 • אסור לכלול בעבודה חלקים שנלקחו מעבודה של אחר. או שלא נעשו כולם או מקצתם על ידי כותב העבודה ללא ציון מפורש של המקור, במגבלות המפורטות להלן:
  • ציטוט מפרסום כלשהו חייב להיעשות במרכאות או בהבלטה אחרת (למשל: דפוס מוטה, פסקה עם כניסה וכדומה), תוך הפנייה מדויקת למקור שממנו נלקח הציטוט ולמיקומו של הציטוט במקור זה. ההפנייה תיעשה בהתאם לכללים המקובלים בתחום הדעת שבו מדובר (כגון בסוגריים לאחר הציטוט, בהערת שוליים או הערת סיום או בכל דרך אחרת המקובלת בתחום). הדברים אמורים גם בציטוט של מילים ספורות או חלקי משפטים, וכן לתרשימים, לוחות, צילומים, קטעי וידאו או אודיו או כל מתכונת אחרת של שימור מידע.
  • יש לקבל רשות ממנחה העבודה לגבי קבלת עזרה בכתיבת העבודה מגורם אחר, שאינו התלמיד מגיש העבודה, לרבות בתחומי מומחיות היקפיים לעבודה, כגון: יעוץ סטטיסטי או אחר בתשלום או שלא בתשלום.

    
 • יש לקבל אישור המורים להם מוגשת העבודה לצורך שימוש בעבודה של מגיש העבודה או חלקים ממנה, לרבות נתונים שנאספו לצורך עבודה אחרת זו. הדברים אמור לגבי עבודות קודמות כדוגמת עבודות שהוכנו במסגרת קורס אחר או הכרה אחרת, עבודות מלימודים קודמים.

   

8. הגשת עבודה סמינריונית - טוהר הגשת עבודה


תלמיד שנה שלישית בלימודיו בחוג חייב להשתתף באורח פעיל ולהגיש עבודה ב"סמינר מחקר". התלמיד חייב בסמינר אחד בלבד, בהיקף 2 ש"ס, כפוף לעמידה בדרישת הקדם: "שיטות מחקר אמפירי" ודרישות אחרות בהתאם לנושא הסמינר. התלמיד נדרש בנוכחות חובה בשיעורים, בהגשת תרגילים, הצעת מחקר כתובה או כל עבודה אחרת שתידרש ע"י המורה.
​לאחר אישור ההצעה, התלמיד יערוך את המחקר ויגיש אותה במועד שייקבע ע"י המורה. ניתן, עפ"י שיקול דעתו של המורה, להגיש את העבודה בצוות של שני תלמידים, לכל היותר.
עמידה בדרישות הסמינר תזכה את התלמיד ב-4 נקודות בשקלול ציון הסופי של הקורס. לא עמד התלמיד בדרישות הסמינר, יהיה חייב ברישום מחדש לסמינר.
עבודת הסמינר תוגש במועד שנקבע ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום הקורס.

בסעיף לעיל מפורטים הנחיות מדוייקות לאופן בו יש להגיש עבודה. 


תלמיד חשבונאות- ניהול הלומד בשנת השלמה (שנה ד') חייב לסיים חובותיו לתואר עד תום סמסטר א'. לפיכך, על מנת לאשר לו לגשת לבחינת מועצת רואי חשבון בזמן, התלמיד יהיה רשאי להגיש את עבודת הסמינר במועד מוקדם יותר מתאריך ההגשה שנקבע. יש להגיש בקשה בכתב למורה הקורס ולמזכירות החוג.
הבהרה חשובה: תלמיד שאושרה בקשתו, ציון הסמינר ידווח ב"מערכת מידע אישי לתלמיד" והתלמיד יוכל להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר. נדגיש, כי לאחר קבלת אישור זכאות לתואר, לא ניתן יהיה לתקן ציון.​

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>