נהלי בחינות- תש"ף

כללי

 1. במהלך הסמסטר מתקיימים מבדקי ביניים, מבדקי מגן רשות, בחינות סוף סמסטר. לוח הבחינות לכל שנת הלימודים (שני הסמסטרים) מתפרסם באתר החוג.
 2.  בקורס המוצע בשיתוף עם החוג לניהול, יחולו התקנות הנהוגות במסגרת החוג לניהול.

 

 

השתתפות בבחינות

 1. תלמיד ששמו דווח למזכירות ע"י מורה הקורס כמי שלא מילא את כל החובות האקדמיים של הקורס, איננו זכאי לגשת לבחינת הסיום.
 2. בעת הבחינה, על התלמיד להצטייד בכרטיס נבחן ותעודת זהות, או תעודה מזהה אחרת.
 3. חלוקת הנבחנים לחדרים תפורסם בלוח המודעות ביום הבחינה, התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
 4. על התלמיד לוודא ששמו מופיע ברשימת הנבחנים. במקרים מיוחדים יורשה תלמיד להיבחן על תנאי, וזאת לאחר שיחתום על הצהרה. תלמיד זה יפנה לאחר הבחינה למזכירות לברר את עניינו.
 5. על התלמיד הנכנס לחדר הבחינה לשבת במקום שיועד לו ע"י המשגיח, ולהישמע להוראותיו.
 6. כל מבחן כיתה וכל מבחן בית הינו מבחן בחומר סגור,  דהיינו,  חל איסור מוחלט על שימוש בכל חומר עזר, כולל הרצאות הקורס, שקפים, מאמרים, סיכומים, דף נוסחאות, ויקיפדיה או כל דבר אחר. 
  אלא אם כן, המרצה כותב בצורה מפורשת באיזה חומר הוא כן מאשר את השימוש.
 7. תלמיד לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה, ובחצי השעה האחרונה.
 8. תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות 30 דקות לאחר תחילתה ורק אח"כ יורשה לעזוב.
  את מחברת הבחינה (אף אם היא ריקה) בצירוף השאלון יחזיר למשגיחה. במקרה כזה ידווח לתלמיד ציון נכשל.
 9. על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה, על התלמיד להימנע מכתיבה בעיפרון או בעט ירוק. כ"כ אין לכתוב בתחום השוליים.

 

 

השתתפות במועדי בחינות

במהלך שנה אקדמית, יתקיימו ארבעה מועדי בחינות:

 1. בתום סמסטר א' (מועד א')
 2. בחופשת סמסטר א' ובתחילת סמסטר ב' (מועד ב')
 3. בתום סמסטר ב' (מועד א')
 4. במהלך חופשת הקיץ (מועד ב')

 

להלן כללי ההשתתפות של התלמידים בבחינות:

בקורסים המוצעים אחת לשנה -  בסמסטר א' או בסמסטר ב'
עומדים לרשות התלמיד שני מועדי בחינה עוקבים בלבד, מועד א' ומועד ב'.


בקורסים המוצעים בשני הסמסטרים (למעט בקורסי הסמינרים) :

התלמיד רשאי להיבחן בשני מועדים מתוך 4 מועדים עוקבים, בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו, ובכפוף למגבלות הללו:

 • תלמיד שבחר לממש את בחינת מועד ב' במועד העוקב השלישי או הרביעי (כלומר בסמסטר העוקב), באחריותו להתעדכן בחומר הנלמד, ולהשיב על שאלון הבחינה שיינתן ע"י המורה שלימד בסמסטר זה.
   
 • בקורסי הסמינרים: "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", "סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות" ו"סמינר בחשבונאות פיננסית", רשאי התלמיד לגשת לבחינות אך ורק למועדים א' ו-ב' בסמסטר בו הוא רשום.
   
 • תלמיד ששירת שירות מילואים פעיל ביחידת שדה , יורשה להיבחן בשלושה מתוך ארבעה מועדים עוקבים. זאת, בכפוף לכללים הנהוגים לכלל התלמידים באוניברסיטה (בנושא שירות מילואים) . התלמיד מתבקש להגיש בקשה למזכירות החוג, מיד עם קבלת צו המילואים.​
   
 • שיפור ציון חיובי מותר רק במסגרת המועדים העומדים לרשות התלמיד בסמסטר בו הוא נרשם לקורס ומורכב מכלל מטלות הקורס כפי שנקבעו בסילבוס הקורס.
  אין לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס.
   
 • תלמיד שלא עמד בהצלחה בבחינה במועדים שעמדו לרשותו, חייב ברישום מחדש לקורס, ועמידה בכל המטלות, לרבות בחינת ביניים, הגשת תרגילים ועבודות, ובכך יוכל לממש את זכותו להיבחן בשני מועדים נוספים.
  רישום שלישי לקורס מותנה באישור ראש החוג.

 • בקורסי תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות יתקיימו שני מועדי בחינות, בתום סמסטר א'. במקרים מיוחדים, באישור ראש החוג, יינתן מועד מיוחד על מנת לאפשר לתלמיד לסיים בהצלחה את תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות.
  עלות בחינת מועד מיוחד בשנת הלימודים תש"ף היא 500 שח.

   

 

 

מבדקי ביניים

מועדי המבדקים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג לחשבונאות.

 

מבדק ביניים - מגן רשות בקורס:  "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות" 

 1. למבדק הביניים מועד אחד בלבד, ורשאים לגשת אך ורק תלמידים הרשומים לקורס באותו סמסטר.
 2. המבדק בקורס זה הינו רשות, והציון בו יהווה ציון מגן. ציון המבדק ישוקלל בציון הסופי, רק אם שקלול זה יביא לשיפור בציון הסופי בקורס.
 3. לא ניתן לערער על ציון המבדק.
 4. בתיאום עם המורים יחולקו לתלמידים בסוף כל סמסטר מחברות המבדק.
 5. ציון המבדק ישוקלל רק במועד הראשון אליו ייגש התלמיד.

​מבדקי ביניים בקורסי המסים בתואר

 1. מבדק הביניים ייערך במסגרת השיעור וייארך כ-30 דקות.
 2. תלמיד יבחן אך ורק בקבוצת הלימוד אליה נרשם.
 3. במבדק תיבדק בקיאות התלמידים בפסקי הדין ובמאמרים המפורטים ברשימת הקריאה בסוף הסילבוס וכן בחומר שנלמד בקורס עד למועד המבדק.
 4. הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון מבדק הביניים שמשקלו 10% (ציון המבדק הינו מספרי), ומציון הבחינה הסופית שמשקלה 90%.
 5. תלמידים שייעדרו ממבדק הביניים (מכל סיבה שהיא) יידרשו לענות על שאלון נוסף (הזהה במהותו למבדק הביניים) במועד הבחינה הסופית.
 6. תלמיד שנכשל במבדק הביניים לא יוכל להבחן שנית במבדק. 
 7. לא ניתן לערער על ציון מבדק הביניים.
 8. ציון מבדק הביניים ישוקלל בכל אחד מהמועדים אליהם ייגש התלמיד (כולל שיפור ציון חיובי).

         ​​

 

סדרי בחינה מיוחדים

 1. תלמיד בעל לקויות למידה המבקש התאמות בבחינות חייב לעבור אבחון במסגרת דקאנט הסטודנטים (בנין מיטשל, חדר 222, טלפון: 6408505), גם אם בידיו מצויים אבחונים קודמים.
 2. תלמיד בעל לקויות למידה (עפ"י ההגדרה בסעיף 1) הזכאי לקבל הארכת זמן לבחינה, מתבקש להצטייד באישור מיוחד ממזכירות החוג.
 3. תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית, יגיש לוועדת הוראה טופס התאמות רפואיות, בצירוף אישורים רפואיים עדכניים.
  ערעור על החלטת רופא האוניברסיטה ניתן להגיש במייל: apeal@tauex.tau.ac.il.
 4. תלמיד הזכאי לסידורים מיוחדים, מתבקש לפנות למזכירות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.
 5. עולים חדשים ותלמידים ששפת האם שלהם איננה עברית:
  עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה. כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5 שנים. על העולים לחדש את האישור בתחילת כל סמסטר. האישורים יוצגו למשגיח/ה בכל בחינה לפני תחילתה
  ת
  למידים שנולדו בארץ ושפת האם שלהם איננה עברית, זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה.
 6. התאמות לתלמידות הרות: עם הצגת אישור רפואי מתאים, זכאית תלמידה הרה לתוספת זמן בת רבע שעה לכל שעת בחינה, בבחינות אליהן תיגש במסגרת החוג לחשבונאות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>