הפסקה/ חידוש/ התיישנות לימודים - תש"ף

הפסקת לימודים

 

הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה/האוניברסיטה

 1. עבר התלמיד עבירה משמעתית והנהלת הפקולטה/מוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על השעייתו והפסקת לימודיו.
 2. לא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
 3. לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו (למעט עולים חדשים - ראה תקנון האוניברסיטה).
 4. בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת פטור בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
 5. לא עמד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד תום שנה א' ללימודים.
 6. נכשל 4 פעמים באותו הקורס (לרבות ציון/י נכשל בבחינה/ות הנזקפים לחובתו כתוצאה מהיעדרות בלתי מוצדקת.(
 7. צבר 15 כישלונות במהלך לימודיו לתואר הראשון בחוג לחשבונאות (יודגש שכל כישלון בקורס, לרבות קורס שאותו עבר התלמיד במועד שני, שלישי, או רביעי, יילקח בחשבון במניין הכישלונות).
 8. תלמיד שממוצע הציונים שלו בחוג לחשבונאות נמוך מ- 60 לאחר שתי שנות לימוד.
 9. לא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן שנקבע לכך.
 10. נכלל ברשימת המעקב, ו-ועדת ההוראה החליטה כי הישגיו בלימודים לא שופרו במידה משביעת רצון.

הודעה על הפסקת לימודים אינה פוטרת את התלמיד מהמשך תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידת שכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.
תלמיד שיופסקו לימודיו מהנימוקים האקדמיים, סעיפים  5-10 לעיל, לא יוכל לחדש לימודיו בחוג לחשבונאות או להירשם מחדש ללימודים בחוג.

 

הפסקת לימודים בגין אי מילוי חובות שפה:

כל התלמידים מחויבים לסיים את חובות השפה שלהם בעברית ובאנגלית עד תום שנה א' ולהגיע לרמת פטור:
החוג מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ כך שלסטודנטים יש זמן לקבל פטור במהלך שלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב', וסמסטר קיץ. לא יינתנו הארכות נוספות
.
סטודנט שלא מגיע לרמת פטור עד סוף שנה א' (כולל סמסטר קיץ), יופסקו לימודיו למשך סמסטר אחד לפחות, עד אשר יעבור את הבחינה/ות ויקבל פטור. מי שמשיג פטור במהלך הסמסטר הראשון של הפסקת הלימודים, יכול לאחר הצגתו, להירשם מיד להמשך לימודים בסמסטר העוקב. יחד עם זאת, בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה של שני סמסטרים תידון לפי כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.
 


הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

 1. תלמיד שהחליט להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב למדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים ולמזכירות החוג. על תלמיד זה חלות התקנות האוניברסיטאיות המפורטות בחוברת "שכר לימוד והרשמה", הנשלחת לכל תלמיד עם משלוח פנקס התשלומים (תשומת לב התלמיד מופנית גם לסעיפים: חידוש לימודים, התיישנות לימודים, המפורטים להלן).
 2. תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים בסמסטר מסוים, ייחשב כמי שהפסיק ללמוד. הודעה על כך תישלח לתלמיד ולאגף רישום ומינהל תלמידים. התלמיד חייב לפנות ליחידה לשכ"ל להסדרת התשלום כתוצאה ממהלך זה.
 3. תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, תקופה זו לא תימנה במניין שנות לימודיו לתואר. חידוש לימודים ייעשה על פי ההנחיות המפורטות בסעיף חידוש לימודים להלן.

 


​חידוש לימודים

 

 1. חידוש לימודים יעשה בהתאם לנהלי האוניברסיטה.
 2. תלמיד יגיש את הבקשה לחידוש לימודים באמצעות מזכירות החוג, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר. 
 3. הבקשה טעונה אישור שני חוגי הלימוד של התלמיד.
 4. חידוש לימודים כרוך בתשלום אגרת חידוש לימודים. תשלום זה לא יוחזר לתלמיד גם אם בקשתו לחידוש לימודים לא אושרה.
 5. תלמיד שהפסיק לימודיו למשך 5 סמסטרים ויותר, יחוייב לעמוד בתנאי הקבלה של תלמיד חדש שיהיו נהוגים בעת חידוש הלימודים.

 

התיישנות לימודים 

 1. תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שאינה עולה על 5 שנים - ועדת ההוראה של החוג רשאית להכיר בקורסים שלמד, לצורך המשך לימודיו. ועדת ההוראה תתייחס, בין היתר, להישגיו של התלמיד בעבר.
   
 2. אם תקופת ההפסקה עולה על 5 שנים, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שלמד. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה להכיר בקורסים מסוימים על-פי שיקוליה ובתנאי שהתלמיד השיג בקורס ציון "טוב" לפחות.
  החלטת הוועדה במקרים אלה טעונה אישור הרקטור או סגנו.​
   
 3. בכל מקרה של חידוש לימודים יחויב התלמיד במלוא תכנית הלימודים הנהוגה בזמן החידוש.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>