חובות אקדמיות והקוד האתי - תש"ף

א. תוכן העניינים

 

 1. נוהל כללי
 2. הקוד האתי
 3. הדרכה בנושא "שימוש במאגרי מידע"- לתלמידים שהחלו לימודיהם עד תשע"ט
 4. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 5. התכנית "כלים שלובים"
 6. חובת לימוד קורס בשפה האנגלית
 7. הגשת עבודה סמינריונית - טוהר הגשת עבודה

 

1. נוהל כללי

 

חובות התלמידים בקורסים השונים ייקבעו על ידי המורים, ויופיעו בסילבוס הקורס. בדרישות הקורס ייכללו בין היתר: נוכחות בשיעורים, השתתפות בשיעורים, הגשת תרגילים ועבודות בית, השתתפות בפרויקטים ובעבודות שדה בהנחיית המורה, וכן עמידה במבדק ביניים (במידה ומתקיים) ובבחינת סיום הקורס.·         

 • המורה רשאי לאסור על תלמידים המאחרים להיכנס לשיעור.
   
 • המורה רשאי לקבוע שיעורי/תרגילי השלמה ולחייב את התלמיד להשתתף בהם, וזאת בהתאם לנהלי החוג.
   
 • תלמיד חייב בעמידה במטלות הקורס במועדים ובתנאים שנקבעו על-ידי המורה, ואשר פורטו בסילבוס.
   
 • נעדר התלמיד או לא מילא את חובות הקורס, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד אינו זכאי להיבחן.
   
 • עבודה המוגשת במסגרת הלימודים תימסר בשני עותקים מודפסים (אלא אם כן פורסם אחרת). באישור המורה, יוחזר עותק אחד לתלמיד, לאחר פרסום הציון.
   
 • תלמיד החוזר על קורס, חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן אושר אחרת  על ידי ראש החוג לחשבונאות.
   
 • בהמשך (סעיף 6) נושא "הגשת עבודה סמינריונית – טוהר הגשת עבודה", מתייחס גם להגשת תרגילים, עבודות בנושאים השונים ובחינות.

 

2. הקוד האתי

 

בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצועות הניהול בכלל ומקצוע ראיית החשבון בפרט. על התלמידים לפעול תמיד לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

כל תלמיד- בתחילת לימודיו - מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.

הקוד האתי יופיע במסך העבודה ברישום (בידינג) ויחתם בחתימה וירטואלית.

 

 

3. הדרכה בנושא "שימוש במאגרי מידע" (1211.2222) - לתלמידים שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תשע"ט

 

תלמידים שהחלו את לימודיהם עד שנה"ל תשע"ט, נדרשים לבצע הדרכה בנושא שימוש במאגרי מידע ולקבל על כך ציון עובר. עמידה בציון "עובר" בהדרכה היא תנאי הכרחי להמשך הלימודים ומהווה דרישת קדם לקורסים, כמפורט בתכנית הלימודים. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוגמידע נוסף לגבי הליך הרישום וביצוע ההדרכה, מפורטים בהרחבה בתיאור הקורס

 

4. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

 

תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות, מחויבים להשתתף בארבע שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

 

הרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים: -http://recanati-tau.sona-systems.com/

 

במערכת ניהול המחקרים קיימת רשימה מעודכנת של תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות. בתחילת שנת הלימודים יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר, הכולל שם משתמש וסיסמא אישית. באחריות כל תלמיד לפנות לאחראי המעבדה להסדרת קבלת שם משתמש וסיסמא, אם לא קיבל.

 

על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה ניתן ללמוד בערוצים הבאים: זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל, אתר האינטרנט של מערכת ניהול המחקרים, מודעות ברחבי הפקולטה לניהול. בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרי "און ליין" הינו קוד רנדומאלי שניתן בתום כל ניסוי. על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, החוקרים אינם יכולים לקשר בין קוד זה לבין תשובות הנבדקים במחקר. באחריות הנבדקים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.

 

באחריות כל תלמיד שהשתתף במחקר לוודא כי שעות המחקרים שהשתתף בהם נרשמו על שמו במערכת ניהול המחקרים. תלמיד שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו לו במערכת, יפנה לנסיין האחראי לאותו מחקר. במידת הצורך ניתן לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית. לבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר המעבדה: http://recanati-tau.sona-systems.com/, או לפנות לאחראית המעבדה חן פונדק בדוא"ל:  chenpundak@mail.tau.ac.il

יובהר ויודגש כי ההשתתפות בשעות הניסוי היא חובה אקדמית שעל התלמיד למלא ברצינות ובשקידה ראויה. הניסויים במעבדה מבוצעים לצורכי מחקר. לכן, על כל התלמידים לבצע חובה זו תוך תשומת לב ורצינות.

 

5. תכנית "כלים שלובים"

 

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב, להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".

"כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים בתחומים שונים. מטרתה להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים תוך חשיפתם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

 

קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות:

"מזרח" = קורסים מתחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

"מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר (חד-חוגי, מורחב, דו-חוגי, משולב).

מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.  

 

הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט, במידע האישי לסטודנטים, בשיטת כל הקודם זוכה. ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.

 

סמסטר א': הרישום המקוון (דרך מערכת בידינג) יתבצע בשני מקצים:  

מקצה 1 – 12/9/19 בשעה 11:00 עד 16/9/19 בשעה 10:00.

מקצה 2 – 24/9/19 בשעה 11:00 עד 26/9/19 בשעה 10:00.

 

מ-23/10/19 ועד ה-7/11/19 ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

 

סמסטר ב':  הרישום יתבצע באותו אופן כמו בסמסטר א'. פרסום המועדים המדויקים יימסר בהמשך.

 

מידע על הקורסים המוצעים בתש"ף יפורסם באינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": www.core.tau.ac.il .

חובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורסים. הקורסים יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, אך אינם משתקללים בציון הסופי לתואר.
 

6.  חובת לימוד קורס בשפה האנגלית

     כל תלמיד הלומד במסגרת דו-חוגית מחויב ללמוד קורס אחד באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים (אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה להוראת שפות).

     תלמיד חשבונאות ילמד את הקורס במסגרת החוג השני ללימודיו.

 • החובה הלימודית חלה על כל תלמיד חדש בתכנית הלימודים משנה"ל תשע"ט ואילך.
 • הקורס יהיה בהיקף 2 ש"ס לפחות.
 • הבחינה הסופית בקורס תהיה גם היא בשפה אנגלית.
 • קורסי MOOC בשפה האנגלית הנלמדים במסגרת "כלים שלובים" אינם יכולים להוות תחליף לקורס באנגלית.
 • לא יהיה ניתן לסגור את התואר לתלמידים שלא עמדו בחובה זו.
   

7. הגשת עבודה סמינריונית – טוהר הגשת עבודה

 

אוניברסיטת תל-אביב מקפידה על טוהר העבודות (בהתאם לקוד האתי). הונאה או רמייה או העתקה בעבודה אקדמית עלולה לגרור אחריה עונשים חמורים - החל מפסילת העבודה וכלה בהרחקה ממושכת מלימודים. יש להקפיד על הכללים המפורטים להלן ובכל מקרה של ספק יש להיוועץ במורים להם מוגשת העבודה.

 • העבודה תוגש בתאריך שייקבע על ידי המורה.
 • העבודה שתוגש צריכה להיות כולה פרי עבודה אישית. התלמיד אחראי לכל הכתוב בעבודה - לדיוק, למקוריות ולאמיתות הנתונים.
 •     אסור לכלול בעבודה חלקים שנלקחו מעבודה של אחר או שלא נעשו כולם או מקצתם על ידי כותב

        העבודה ללא ציון מפורש של המקור, במגבלות המפורטות להלן:

 

ציטוט מפרסום כלשהו חייב להיעשות בהבלטה, תוך הפניה מדויקת למקור שממנו נלקח הציטוט ולמיקומו של הציטוט במקור זה. ההפניה תיעשה בהתאם לכללים המקובלים בתחום הדעת שבו מדובר (כגון בסוגריים לאחר הציטוט, בהערת שוליים או הערת סיום או בכל דרך אחרת המקובלת בתחום). הדברים אמורים גם בציטוט של מילים ספורות או חלקי משפטים, וכן לתרשימים, לוחות, צילומים, קטעי וידאו או אודיו או כל מתכונת אחרת של שימור מידע.

 

למען הסר ספק יודגש כי העתקה של מילים או משפטים או קטע ממאמר, ספר, עבודה אקדמית, או מאתר אינטרנט כלשהו, ללא הבלטה ראויה וציטוט המקור מהווים הפרה מהותית של הקוד האתי. תלמידים שיימצאו אשמים בהפרת הקוד האתי צפויים לעונשים חמורים לרבות הרחקה מהחוג.

 

בנוסף, מכיוון שמקצוע ראיית החשבון מחייב אמינות ויושרה, בכל מצב של הפרת הקוד האתי, תישקל פניה למועצת רואי חשבון בישראל תוך הבאה לידיעתם את מעשה ההפרה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>