חשבונאות-משפטים תכנית לימודים תשע"ט

החוג לחשבונאות מאפשר למספר מוגבל של תלמידי התואר הראשון לשלב לימודים עם הפקולטה למשפטים.

מתקבלים למסלול מיוחד זה, יוכלו לסיים את לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים. מסלול זה מקנה פטור ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים בחוג לחשבונאות, בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים. דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר.
הרישום ללימודים בתכנית זו ייעשה במשרד הרישום והקבלה על פי נהלי האוניברסיטה.
שכר הלימוד יקבע על פי תקנות האוניברסיטה.

תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט לקורסים בתחום המשפט, הנלמדים בפקולטה למשפטים. בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה לתלמידים שחוגם השני אינו החוג לכלכלה.

מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים. עם זאת תיתכן חפיפת זמנים בין קורסים או מבחנים המוצעים בחוג לבין קורסים או מבחנים המוצעים בפקולטה למשפטים. התיאום הוא באחריות התלמיד.

עם סיום הלימודים יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר בוגר משפטים (.LL.B)  ולתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר. 

 • תכנית הלימודים ודרישות קדם / במקביל
 • מסלול לימודים טיפוסי - בחינת פטור בקיץ
 • מסלול לימודים טיפוסי - בחינת פטור בסמסטר א'

השתתפות בקורסים מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות.

מספר הקורס

שם הקורס

חובות אקדמיות

1211.1112

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

1211.2222

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)

 

תכנית כלים שלובים  (3)

 

 

מספר הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס 

דרישות קדם

דרישות במקביל

חשבונאות פיננסית

1211.1103

 יסודות החשבונאות

5

בחינת פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים 

 

1211.2266

בעיות מדידה בחשבונאות 

3

יסודות החשבונאות

יסודות המימון

 

1211.3109

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

4

בעיות מדידה בחשבונאות

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)"

 

1211.3807

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   

2

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

דיני תאגידים (נלמד בפקולטה למשפטים)

 

1211.3808

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   

2

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   

 

1211.3116

יסודות מערכות מידע לחשבונאים   

2

מבוא לטכנולוגיות מידע 

יסודות החשבונאות   

 

1211.3814

סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

(4)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

כלכלת עסקים ב'

מבוא לסטטיסטיקה 

סטטיסטיקה לניהול (5)

 

1211.3815

סמינר בחשבונאות פיננסית   

(4)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

כלכלת עסקים ב'

מבוא לסטטיסטיקה 

סטטיסטיקה לניהול (5)

 

סה"כ חשבונאות פיננסית

24

 

 

חשבונאות ניהולית

1211.1104

חשבונאות ניהולית 

 

יסודות החשבונאות

כלכלת עסקים א'

1211.2205

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

חשבונאות ניהולית

מבוא לסטטיסטיקה

יסודות המתמטיקה לניהול

 

1211.3115

סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי

(4)

מבוא לטכנולוגיות מידע

יסודות המימון

חשבונאות ניהולית

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

כלכלת עסקים ב'

מבוא לסטטיסטיקה 

סטטיסטיקה לניהול (5)

 

סה"כ חשבונאות ניהולית

8

 

 

מימון וטכנולוגיות מידע

1221.1111

מבוא לטכנולוגיות מידע 2    
1211.3112

יסודות המימון 

4   יסודות החשבונאות

סה"כ מימון וטכנולוגיות מידע

6

 

 

ביקורת חשבונות

1211.2211

יסודות ביקורת חשבונות 

4

 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

1211.3311

ביקורת דוחות כספיים 

4

יסודות ביקורת חשבונות 

 

סה"כ ביקורת    

8

 

 

מסים

1211.2244

מסים א' 

4

יסודות החשבונאות

 

1211.2245

מסים ב' 

4

מסים א'

דיני תאגידים
(נלמד בפקולטה למשפטים)

1211.3346

מסוי מקרקעין ומע"מ 

3

מסים ב'

דיני תאגידים (נלמד בפקולטה למשפטים) 

 

סה"כ מסים

11

 

 

לימודי השלמה ( שעות התרגיל הפרונטלי נכללות במניין שעות ההוראה)

1221.5111

יסודות המתמטיקה לניהול - שיעור

5

 

 

יסודות המתמטיקה לניהול - תרגיל 2    
1221.5112  מבוא לסטטיסטיקה - שיעור  3   יסודות המתמטיקה לניהול
מבוא לסטטיסטיקה - תרגיל 1    
1221.5119 כלכלת עסקים א' - שיעור  4 יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן)  
כלכלת עסקים א' - תרגיל 2    

1221.5120

כלכלת עסקים ב' - שיעור 2 כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן)  
כלכלת עסקים ב' - תרגיל 1    

1221.5114

סטטיסטיקה לניהול - שיעור 4 מבוא לסטטיסטיקה (זכאות להיבחן)  
סטטיסטיקה לניהול - תרגיל 2    

1221.5118

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - שיעור 2

כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)

יסודות המתמטיקה לניהול, כלכלת עסקים א'

 
מאקרו כלכלה והמשק הישראלי - תרגיל 1    

סה"כ לימודי השלמה

29

 

 

סה"כ ש"ס לכל התכנית

86

 

 

* בחלק מהקורסים בחוג לחשבונאות מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים מתפרסמים במערכת השעות. 

 

 

הערות

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.
   
 2.  חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים. ההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה- "Moodle". הרישום להדרכה יתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג. מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".
   
 3. תלמידי תואר ראשון נדרשים להשתתף בקורסים מתכנית כלים שלובים. 
   תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים". לפרטים נוספים על התכנית
   
 4. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 5. דרישת הקדם "סטטיסטיקה לניהול" לקורסים: "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בניתוח דוחות כספיים" ו"סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive