הפסקה/ חידוש/ התיישנות לימודים

 1. תכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בפקולטה לניהול מאפשרת לתלמיד לסיים לימודיו במהלך 3 שנים (6 סמסטרים).
   
 2. תלמיד רשאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שעות לימודיו לתואר. על התלמיד לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הפסקת לימודים וחידוש לימודים.
   
 3. תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת.
   
 4. תלמיד שלא סיים את לימודיו בפרק זמן זה חייב להגיש בקשה בכתב לוועדת ההוראה אשר תשקול את המשך לימודיו בחוג.
 • תכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בפקולטה לניהול מאפשרת לתלמיד לסיים לימודיו במהלך 3 שנים (6 סמסטרים).
   
 • תלמיד רשאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שעות לימודיו לתואר. על התלמיד לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הפסקת לימודים וחידוש לימודים.
   
 • תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת.
   
 • תלמיד שלא סיים את לימודיו בפרק זמן זה חייב להגיש בקשה בכתב לוועדת ההוראה אשר תשקול את המשך לימודיו בחוג.

 

הפסקת לימודים

 

הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה/האוניברסיטה

 1. עבר התלמיד עבירה משמעתית ומוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על השעייתו והפסקת לימודיו.
 2. לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו (למעט עולים חדשים - ראה תקנון האוניברסיטה).
 3. בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת פטור בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
 4. נכלל ברשימת המעקב, ועדת ההוראה החליטה כי הישגיו בלימודים לא שופרו במידה משביעת רצון.
 5. נכשל 4 פעמים באותו הקורס, (לרבות ציון/י נכשל בבחינה/ות הנזקפים לחובתו כתוצאה מהיעדרות בלתי מוצדקת).
 6. לא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן שנקבע לכך.
 7. הודעה על הפסקת לימודים אינה פוטרת את התלמיד מהמשך תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידת שכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.


הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

 1. תלמיד שהחליט להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב למדור תלמידים במרכז למרשם ולמזכירות החוג. על תלמיד זה חלות התקנות האוניברסיטאיות המפורטות בחוברת "שכר לימוד והרשמה", הנשלחת לכל תלמיד עם משלוח פנקס התשלומים (תשומת לב התלמיד מופנית גם לסעיפים: חידוש לימודים, התיישנות לימודים, המפורטים בהמשך).
 2. תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים בסמסטר מסוים, ייחשב כמי שהפסיק ללמוד. הודעה על כך תישלח לתלמיד ולמרכז למרשם. התלמיד חייב לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.
 3. תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, תקופה זו לא תימנה במנין שנות לימודיו לתואר. חידוש לימודים ייעשה על פי ההנחיות המפורטות בסעיף חידוש לימודים בהמשך.

 

חידוש לימודים

תלמיד יגיש את הבקשה לחידוש לימודים באמצעות מזכירות החוג, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר. הבקשה טעונה אישור שני חוגי הלימוד של התלמיד. חידוש לימודים כרוך בתשלום אגרת חידוש לימודים. תשלום זה לא יוחזר לתלמיד גם אם בקשתו לחידוש לימודים לא אושרה.

 1. תלמיד שהפסיק את לימודיו לתקופה של עד שתי שנות לימוד (4 סמסטרים), ובלבד שלמד בעבר קורס אחד לפחות ועמד בו בציון חיובי - יחודשו לימודיו.
 2. תלמיד שהפסיק לימודיו למשך 5 סמסטרים ויותר, יחוייב לעמוד בתנאי הקבלה של תלמיד חדש שיהיו נהוגים בעת חידוש הלימודים.

 

התיישנות לימודים 

 1. תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שאינה עולה על 5 שנים - ועדת ההוראה של החוג, רשאית להכיר בקורסים שלמד, לצורך המשך לימודיו. ועדת ההוראה תתייחס, בין היתר, להישגיו של התלמיד בעבר.
 2. אם תקופת ההפסקה עולה על 5 שנים, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שלמד. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה להכיר בקורסים מסוימים על-פי שיקוליה ובתנאי שהתלמיד השיג בקורס ציון "טוב" לפחות.
 3. החלטת הוועדה במקרים אלה טעונה אישור הרקטור או סגנו. בכל מקרה של חידוש לימודים יחויב התלמיד במלוא תכנית הלימודים הנהוגה בזמן החידוש.

הפסקת לימודים

 

הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה/האוניברסיטה

 1. עבר התלמיד עבירה משמעתית ומוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על השעייתו והפסקת לימודיו.
 2. לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו (למעט עולים חדשים - ראה תקנון האוניברסיטה).
 3. בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת פטור בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו.
 4. נכלל ברשימת המעקב, ועדת ההוראה החליטה כי הישגיו בלימודים לא שופרו במידה משביעת רצון.
 5. נכשל 4 פעמים באותו הקורס, (לרבות ציון/י נכשל בבחינה/ות הנזקפים לחובתו כתוצאה מהיעדרות בלתי מוצדקת).
 6. לא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן שנקבע לכך.
 7. הודעה על הפסקת לימודים אינה פוטרת את התלמיד מהמשך תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידת שכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.


הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

 1. תלמיד שהחליט להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב למדור תלמידים במרכז למרשם ולמזכירות החוג. על תלמיד זה חלות התקנות האוניברסיטאיות המפורטות בחוברת "שכר לימוד והרשמה", הנשלחת לכל תלמיד עם משלוח פנקס התשלומים (תשומת לב התלמיד מופנית גם לסעיפים: חידוש לימודים, התיישנות לימודים, המפורטים בהמשך).
 2. תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים בסמסטר מסוים, ייחשב כמי שהפסיק ללמוד. הודעה על כך תישלח לתלמיד ולמרכז למרשם. התלמיד חייב לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.
 3. תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, תקופה זו לא תימנה במנין שנות לימודיו לתואר. חידוש לימודים ייעשה על פי ההנחיות המפורטות בסעיף חידוש לימודים בהמשך.

 

חידוש לימודים

תלמיד יגיש את הבקשה לחידוש לימודים באמצעות מזכירות החוג, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר. הבקשה טעונה אישור שני חוגי הלימוד של התלמיד. חידוש לימודים כרוך בתשלום אגרת חידוש לימודים. תשלום זה לא יוחזר לתלמיד גם אם בקשתו לחידוש לימודים לא אושרה.

 1. תלמיד שהפסיק את לימודיו לתקופה של עד שתי שנות לימוד (4 סמסטרים), ובלבד שלמד בעבר קורס אחד לפחות ועמד בו בציון חיובי - יחודשו לימודיו.
 2. תלמיד שהפסיק לימודיו למשך 5 סמסטרים ויותר, יחוייב לעמוד בתנאי הקבלה של תלמיד חדש שיהיו נהוגים בעת חידוש הלימודים.

 

התיישנות לימודים 

 1. תלמיד שהפסיק לימודיו לתקופה שאינה עולה על 5 שנים - ועדת ההוראה של החוג, רשאית להכיר בקורסים שלמד, לצורך המשך לימודיו. ועדת ההוראה תתייחס, בין היתר, להישגיו של התלמיד בעבר.
 2. אם תקופת ההפסקה עולה על 5 שנים, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שלמד. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה להכיר בקורסים מסוימים על-פי שיקוליה ובתנאי שהתלמיד השיג בקורס ציון "טוב" לפחות.
 3. החלטת הוועדה במקרים אלה טעונה אישור הרקטור או סגנו. בכל מקרה של חידוש לימודים יחויב התלמיד במלוא תכנית הלימודים הנהוגה בזמן החידוש.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive